Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 7.03.2016

Wyniki naboru opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki naboru 12.08.2016

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 9.03.2017r.) - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.01.2017r.)  - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 14.12.2016r.)  - pobierz plik

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów  - wersja zaktualizowana uwzględniająca rozstrzygnięcia w ramach procedury odwoławczej (z dnia 31.01.2017r.) - pobierz plik

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów  - wersja zaktualizowana uwzględniająca rozstrzygnięcia w ramach procedury odwoławczej (z dnia 23.12.2016r.) - pobierz plik

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów - wersja zaktualizowana w związku ze zwiększeniem alokacji środków przeznaczonych na konkurs (z dnia 14.12.2016) - pobierz plik

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów - wersja zaktualizowana w związku ze zwiększeniem alokacji środków przeznaczonych na konkurs (z dnia 20.10.2016) - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 5.10.2016r.)  - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania po pozytywnym rozstrzygnięciu środka odwoławczego (z dnia 29.09.2016r.) - pobierz plik

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (z dnia 12.08.2016r.) - pobierz plik

Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

planowany na sierpień 2016r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu MS EXCEL:

- w formie dokumentu elektronicznego z rozszerzeniem XLSM oraz PDF na nośniku danych (płyta CD/DVD) oraz

- formie papierowej wydrukowanej z pliku elektronicznego i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:

- osobiście w kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu, przy Al. Armii Krajowej 54, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7:30 do 15:30

lub

- kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- fundacje,
- organizacje pracodawców,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- przedsiębiorcy,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jst,
- samorządy gospodarcze i zawodowe,
- stowarzyszenia i organizacje społeczne,
- szkoły lub placówki oświatowe,
- uczelnie wyższe,
- wspólnoty samorządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne dotacje obejmujące:
- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej;
- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
- wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% - bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są dofinansowane w 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

68145174,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach dokonanych w regulaminie dnia 28.07.2016r. 

Załączniki do regulaminu konkursu

 

Wersja archiwalne regulaminów

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach dokonanych w regulaminie dnia 25.02.2016r.

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Zakres wniosku o dofinansowanie projektu 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 4 oraz 5 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy uzależnione jest od rodzaju podmiotu realizującego projekt)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl
Pytania indywidualne można kierować na adres:
promocja@dwup.pl
lub telefonicznie:
71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu -pobierz plik

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 10 grudnia 2015 r. we Wrocławiu - formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań dostępnymi na stronie www.rpo.dwup.pl.

Linki

Strona internetowa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona wdrażaniu RPO WD 2014-2020

www.rpo.dwup.pl

Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poświęcona wdrażaniu RPO WD 2014-2020

www.rpo.dolnyslask.pl