Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy / 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (424/23), RPO Śląskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.04.2023 do 04.05.2023

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień 2023

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl       
  • Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

7 typ operacji z poddziałania 8.3.2 tj. Wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,  z uwzględnieniem działań szkoleniowych

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

2 150 000,00 EUR co stanowi 10 139 400,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe e-umowa)

Umowa (e-umowa)

Wzór UPP (e-umowa)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 53 ust. 1 wskazanej ustawy, w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, na zasadach określonych szczegółowo w rozdziale 15 ww. ustawy oraz w  procedurze odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL – opisanej w Rozdziale 5.2 Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Często zadawane pytania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie

Al. Korfantego 79

40-160 Katowice

poniedziałek 7.00-17.00

wtorek-piątek 7.30-15.30

+48 32 77 44 720

punktinformacyjny@slaskie.pl

Linki

Ogłoszenie naboru na stronie RPO WSL 2014-2020.