Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego, RPO Podlaskiego

Zakończony 31.03.2016

W związku z uwolnieniem środków przeznaczonych na rezerwę na odwołania, możliwością uruchomienia niewykorzystanej kwoty oraz zwiększeniem dostępnej alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPD.08.03.00-IZ.00-20-001/16  Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił przeznaczyć kwotę środków w wysokości 6 446 422,95 PLN na dofinansowanie 3 kolejnych projektów wskazanych w poz. 14 – 16 z „Listy projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.08.03.00-IZ.00-20-001/16  złożonych w terminie od 18 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. – projekty ocenione pozytywnie” ( zgodnie z Uchwałą Nr 192/2509/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lutego 2017 r).

Wyniki naboru 15.02.2017

Wyniki ostateczne naboru wniosków z dnia 15.02.2017 (XLSX 76 KB)

Wyniki naboru wniosków z dnia 17.08.2016

Wyniki naboru wniosków (PDF 172 KB) 

Dokument

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Lipiec 2016

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89 15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Aktualna treść

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 18 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia  5 kwietnia 2016 r.

 

Poprzednia treść 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 18 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. do godziny 16:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 3 marca 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
  • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zabytków:

- prace konserwatorskie, restauratorskie, dotyczące odbudowy, przebudowy przy obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i informacyjną,

- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego,

- dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- inwestycje dotyczące zabezpieczeń obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.).

2. Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego:

- konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,

- zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego,

- wyposażenie obiektów w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym,

- dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, przy ewentualnym połączeniu jej z działalnością komercyjną.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK w tym digitalizacja jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu. Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

a) projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych; W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu. b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych: c) cross-financing – 10% kosztów kwalifikowalnych na wsparcie doradczo- szkoleniowe związane bezpośrednio z realizowanym projektem inwestycyjnym.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 631 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

UWAGA!!

Dnia 08.04.2016 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie.  (PDF 810 KB)

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Archiwalna wersja:

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 468 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego, informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54  - 316, - 921, - 354, - 319, - 323, - 324, - 386, -311, - 326.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim: 

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-83-ochrona-dziedzictwa-kulturowego.html