Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, RPO Pomorskiego

Zakończony 30.12.2015

Dnia 12 maja 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs z Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020. W wyniku decyzji ZWP dofinansowanie uzyskało 17 projektów o łącznej wartości 175 043 588,29 PLN. Wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 95 426 505,11 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 30 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45)

lub

- przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej lub w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pozarządowe,
 4. instytucje kultury,
 5. instytucje edukacyjne,
 6. szkoły wyższe,
 7. przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni),
 8. kościoły i związki wyznaniowe,
 9. ROT/LOT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja budynków, budowli i innych obiektów o znaczeniu historycznym (w tym obiektów archeologicznych, z wyłączeniem budynków administracji publicznej), nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;
 2. prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych i nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych;
 3. prace restauratorskie, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zabytkowych, ogólnodostępnych założeń parkowych oraz zabytków sztuki inżynieryjnej, kompleksowych założeń przemysłowych i folwarcznych wraz z nadaniem im nowych ogólnodostępnych funkcji kulturowych i turystycznych;
 4. prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną;
 5. kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków;
 6. udostępnianie zasobów kultury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w szczególności digitalizacja zasobów, tworzenie nowych treści cyfrowych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 8.3 w SzOOP RPO WP 2014-2020. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 87 273 088 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (ZIP 5 MB) - obowiązuje od 24.11.2015 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB) - obowiązuje od 20.10.2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) - obowiązuje od 24.11.2015 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 8.3 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących zasad naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Pytania i odpowiedzi do konkursu publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020.

Linki

Zobacz ogłoszenie o naborze na stronie RPO WP 2014-2020