Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 24.10.2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno - merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Wyniki naboru

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 210 KB)


1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 1 MB) - 31.03.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.09.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 24.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu  

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  a)    staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  b)    realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  c)    realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
  d)    inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów;
 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub2).
 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
 5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
  a)    wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;
  b)    rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
  c)    doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).
  UWAGA! W ramach konkursu można realizować wyłącznie projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych tj: Leszno, Konin, Gniezno.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 5% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 521 973,92 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) w ramach Poddziałania 8.3.1.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 524 KB) (PDF 2 MB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB) 

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

Poczty elektronicznej na adresy e-mail:

 • info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
 • Telefonu: 61 626 61 92;

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Linki

Strona Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata 2014-2020.