Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, RPO Śląskiego

Zakończony 29.12.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza wyniki naboru wniosków.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przygotowany za pomocą LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl) należy przesłać w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem:

a) SEKAP (https://www.sekap.pl)

lub

b) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie Konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02.24-045/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 512 250 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie Konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup-katowice.pl.

Linki

Strona naboru.

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.