Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych / 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 29.11.2021

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  598 929,08 zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2022 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
przesyłką kurierską,
osobiście,
przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z Kryterium nr 1 oraz SzOOP – RPO Lubuskie 2020 wnioskodawcą może  być organ  prowadzący publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (placówkę oświatową). Zatem uprawnionym do aplikowania w konkursie jest następujący typ Beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Konkurs obejmuje następujący typ projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez: a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,   b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.   UWAGA: Konkurs dedykowany jest dla pierwszego typu operacji, wskazanego w SzOOP RPO – L2020 dla Poddziałania 8.2.1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w ramach którego kwalifikowalne będą projekty ukierunkowane tylko na kształtowanie i rozwijanie umiejętności uniwersalnych poprzez objęcie dzieci i młodzieży oraz nauczycieli wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.             Zgodnie z kryterium dostępu nr 3  forma wsparcia o której mowa w pkt b, jest obowiązkowa w ramach konkursu. Forma wsparcia o której mowa w  pkt a może występować jedynie jako uzupełnienie wsparcia o którym mowa w pkt b.   w ramach kategorii interwencji 115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 190/KM RPO L2020/2021 z dnia 13 października 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85%,
w tym

wsparcie finansowe EFS – 85%

Wkład własny wynosi – 15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 2 941 176,47 PLN

w tym: EFS: 2 500 000,00 PLN (85%)
wkład własny: 441 176,47 PLN (15%)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin  (PDF 8 MB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 13 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do sporządzenia umowy (ZIP 572 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki stanowiące integralną cześć umowy (ZIP 454 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji warunków formalnych), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.Ustawa daje Wnioskodawcy możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:

-           list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,
-           przesyłka kurierska,
-           osobiście,
-           przez posłańca.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:  ü  e-mail: info@rpo.lubuskie.plü  telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoSekretariat: 68 45 65 314, 326 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.  ü  osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2). ü  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny:-       

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454; -        Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.  osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)lubLokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro). Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl