Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 21.04.2017

Podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P (10.05.2019 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w dniu 18.04.2019 r. została podpisana ostatnia umowa o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to 45 224,75 zł. Przewidywana liczba uczestników, którym w ramach projektu zostanie udzielone wsparcie wynosi 30 osób.

Rejestr umów zawartych w ramach Poddziałania 8.2.1 Osi Priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020 konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

----------------------------------------------------------------------

Aktualizacja List projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (7.06.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. WUP w Toruniu w wyniku procedury odwoławczej, przyjął do dofinansowania wniosek Ośrodka Kształcenia Zawodowego FAKTOR w Olsztynie s.c. Aleksandra Bober, Andrzej Bober

Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r. – aktualizacja z dnia 06.06.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (21.05.2018r.)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 19/836/18 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 oraz Ogłoszenia o konkursie na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zatwierdził zmieniony Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.1.

W Podrozdziale 2.2 Wymagania czasowe Regulaminu Konkursu dodano następujący zapis, umożliwiający wydłużenie okresu realizacji projektów poza termin określony pierwotnie w Regulaminie konkursu:

„IP dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji projektów w przypadku np.:

- późniejszego od pierwotnie zaplanowanego terminu rozpoczęcia realizacji projektów z uwagi na wydłużony okres oceny wniosków o dofinansowanie projektu,

- występujących trudności w rekrutacji uczestników projektu,

- innych powodów/przyczyn niezależnych od wnioskodawców,- zwiększenia dofinansowania projektu oraz liczebności grupy.”

Powyższe zmiany w Regulaminie Konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.Zmiany Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 obowiązują od 16 maja 2018 r.

Pobierz: Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

----------------------------------------------------------------------------------------

Podpisano kolejną umowę w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.[25.04.2018 r.]

Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisałkolejną umowę o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę 927 262,15 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisano kolejną umowę w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. [10.04.2018 r.]

Informujemy, iż w dniu 28 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę 731 991,25 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja list projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [19.03.2018 r.]

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 z dnia 22 grudnia 2017r. oraz Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

WUP w Toruniu w wyniku Autokontroli przeprowadzonej w ramach procedury odwoławczej, przyjął do dofinansowania wniosek Centro Plus Andrzej Rafalski.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia z dnia 22.12.2017 r. – aktualizacja z dnia 16.03.2018 r.

Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r. – aktualizacja z dnia 16.03.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja Listy projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [7.03.2018 r.]

Informujemy, iż w dniu 28 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektów konkursowych na kwotę 788 672,85 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja Listy projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [26.02.2018 r.]

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17,w związku z odstąpieniem HUMAN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zaktualizowana Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia z dnia 28.11.2017 r.

Zaktualizowana Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P [22.02.2018 r.]

Informujemy, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 2 kolejne umowy o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 1 975 876,45 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja List projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (15.02.2018r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż zmianie uległa Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 z dnia 22 grudnia 2017r. oraz Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 9 stycznia 2018 r. w ramach rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) WUP w Toruniu odstąpił od podpisania umowy z CENTRO PLUS Andrzej Rafalski, z uwagi na fakt, iż projekt nie spełnił przed podpisaniem umowy kryterium warunkowego „Projekt jest zgodny z Regulaminem Konkursu”.

Załączniki:

Zaktualizowana Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia z dnia 22.12.2017 r.

Zaktualizowana Lista wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru, w tym wybranych do dofinansowania z dnia 09.01.2018 r.

-------------------------------------------------------------------

Informacja nt. podpisanych umów w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P [9.02.2018 r.]

Informujemy, iż w dniach od 26 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 7 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 4 508 480,51 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

-------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (9.01.18 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 9 stycznia 2018 r. zatwierdził podsumowującą Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisj Oceny Projektów 

-------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (9.01.18 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

-------------------------------------------------------------------

Kolejne podpisane umowy [8.01.2018 r.]

Informujemy, iż w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 10 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 8 268 956,14 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi 95%.

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

-------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej [22.12.2017 r.]

Informujemy, że w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmieniony zostaje czas trwania oceny formalno-merytorycznej.Procedura oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z decyzją Dyrektora WUP w Toruniu z dnia 01.12.2017 r. miała potrwać do 22.12.2017 r. W chwili obecnej nastąpiła konieczność zmiany terminu oceny, z uwagi na przedłużający się proces negocjacji z każdym z Wnioskodawców, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej oraz niedostępność Wnioskodawców wynikającą z trwającego okresu około świątecznego, które skutkują opóźnieniem w składanych dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji gdy wartość złożonych projektów nie przekracza alokacji dostępnej w konkursie, zgodnie z Regulaminem Konkursu WUP w Toruniu ma możliwość rozstrzygania konkursu poprzez zatwierdzenie kilku list, o których mowa w art. 44 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Tym samym w przypadku tej części projektów, co do których została pozytywnie zakończona ocena formalno-merytoryczna, tzn. projekt przeszedł pozytywnie proces negocjacji, WUP w Toruniu na bieżąco zatwierdza listę i rozstrzyga w tym zakresie konkurs. W dniach od 13.11.2017 r. do 22.12.2017 r. WUP w Toruniu dokonał 7 cząstkowych rozstrzygnięć konkursu, w wyniku których zakończono proces oceny formalno-merytorycznej w odniesieniu do 22 wnioskodawców. Kolejne rozstrzygnięcia cząstkowe będą dokonywane sukcesywnie. Po liście dotyczącej ostatniego cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu sporządzana zostanie lista zbiorcza, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej zawierająca wszystkie projekty uszeregowane w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

-------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (22 grudnia 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 22 grudnia 2017 r. zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. 

Załącznik:Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania (PDF 638 KB)

-------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (20 grudnia 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną  Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów

-------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [12.12.2017 r.]

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu w dniu 12 grudnia 2017 r zatwierdził kolejną Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

-------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (8 grudnia 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną  Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

-------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (6 grudnia 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną  Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

--------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 (28.11.2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził kolejną  Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Załącznik: Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania

--------------------------------------------------------------------

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 [13.11.2017 r.]

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach cząstkowego rozstrzygnięcia  konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Załącznik:  Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania 

Załącznik: Lista członków Komisji Oceny Projektów 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (20.10.2017 r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

Pobierz: Regulamin Konkursu wraz z załącznikami 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega 30 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17.

Pobierz: Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi 

----------------------------------------------------------------------------

Komunikat z dnia 6.03.2017 r. dot. wskaźników rezultatu

Instytucja Pośrednicząca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, a także należy przesłać w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia):agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe,instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:   

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:

a)    działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
b)    działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób biernych zawodowo,
c)    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.   

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
a)    działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).   

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
a)    działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,
b)    działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.    

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 19 985 320,00 zł, w tym 17 881 602,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 103 717,90 zł pochodzi z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pobierz: Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

-

Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz: Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz: Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:   
Punkt Informacji i Promocji
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl,
Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO
tel. (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58
lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55
e-mail: wup@wup.torun.pl.

Linki

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Regulamin Konkursu
Pobierz: Załączniki do Regulaminu Konkursu