Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 5.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

koniec listopada 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,Sekretariat Naboru Wniosków (I piętro – pok. 105),ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

-     w wersji elektronicznej(od 16.08.2016 r. – godz. 7:00 do 05.09.2016 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

oraz

-     w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 5 września 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).UWAGA – Świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wnioskodawca lub Partner projektu jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem. Wymagane jest posiadanie umowy z dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ (w momencie składania wniosku) w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

I. Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.

2. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ogólne kryteria wyboru projektów  (PDF 995 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 3 913 409 PLN Alokacja na typ 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi wynosi – 1 565 364 PLN. Alokacja na typ 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy wynosi – 2 348 045 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (ZIP 21 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Minimalny wzór umowy o dofinansowanie (PDF 889 KB)

Minimalny wzór Decyzji o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt (PDF 845 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej  (PDF 345 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną infoEFS@sejmik.kielce.pl

Instytucja Pośrednicząca ZIT – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do15:00, tel. 41 36 76 707 oraz drogą elektroniczną na adresy: grzegorz.wach@um.kielce.pl, karolina.bialek@um.kielce.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17). 

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020