Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu RPSW.08.02.01-IZ.00-26-297/20 opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 13.03.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. (41) 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r.:

-     w wersji elektronicznej (od 24.02.2020 r. – godz. 7:00 do 13.03.2020 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (adres strony internetowej LSI)

oraz

-     w wersji papierowej (w dni robocze od 24.02.2020 r. – godz. 7:30 do 13.03.2020 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 13 marca 2020 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec maja 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-   jednostki samorządu terytorialnego,

-   podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

-   jednostki organizacyjne służby medycyny pracy,

-   podmioty ekonomii społecznej w tym organizacje pozarządowe,

-   związki zawodowe,

-   pracodawcy i organizacje pracodawców.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.

2. Wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w Regulaminie (PDF 976 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 970 000 PLN, w tym 2 805 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 165 000 PLN z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 976 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny w Instrukcji  (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 718 KB)

Pozostałe dokumenty  (RAR 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej  (PDF 675 KB)

Pytania i odpowiedzi

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. (41) 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

W dniu 21 lutego 2020 roku IOK planuje warsztaty dla Wnioskodawców dotyczące zasad prawidłowego przygotowania projektu w ramach Poddziałania 8.2.1.

Dodatkowo informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.p

l(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).Lokalny

Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski)

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)  e-mail: PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl

(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Linki

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3726-ogloszenie-o-konkursie-nr-rpsw-08-02-01-iz-00-26-297-20