Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.2

8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie, RPO Podkarpackiego

Zakończony 12.01.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W związku ze zmianą kwoty dofinansowania jednego z projektów, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul.płk L.Lisa -Kuli 20, 35-025 Rzeszów

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu,ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w siedzibie WUP w Rzeszowie. Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Wniosek w wersji elektronicznej składany jest za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej,

- powiatowe centra pomocy rodzinie) z terenu województwa podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria określone zostały w załączniku nr 3b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wartości projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

60 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie:

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (uproszczone metody rozliczania wydatków)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl

Wydział Integracji Społecznej EFS tel.: 17 850-92-82, 17 850-92-66, 17 850-92-68, 17 850-92-85, 17 850-92-94

Linki

Odwołanie do strony z ogłoszonym naborem

Lokalny System Informatyczny LSI WUP