Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy, RPO Łódzkiego

Zakończony 5.02.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2016

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, 
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49, 
(budynek B, parter, pok. 0.12)  

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych należy złożyć w formie papierowej (1 egzemplarz). Ponadto w celu przyspieszenia weryfikacji wniosku należy na adres mailowy: nabory1@wup.lodz.pl przesłać wersję elektroniczną jedynie dwóch części wniosku tj.: części III. Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego RPO WŁ oraz części V. Szczegółowy budżet projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. :

  • osób po 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wskazane w Regulaminie naboru (DOC 553 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

indywidualnie dla każdego powiatowego urzędu pracy

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

36 130 708 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

Uwaga!

Informujemy, że z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zmianie ulega treść rozdziału 2.2 Regulaminu Typy projektów, w którym dodano następujący zapis:

„W przypadku szkoleń (organizowanych grupowo i indywidualnie oraz bonów szkoleniowych) realizowanych w ramach instrumentów i usług rynku pracy nr 2 i 4, ich efektem powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania (tym samym w niniejszym Regulaminie określono etap I i II nabycia kompetencji).”

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 lutego 2016 r.

Regulamin_naboru (DOC 553 KB)

Regulamin_naboru (wersja rejestruj_zmiany) (DOC 554 KB)

Aktualna dokumentacja dostępna jest na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

 


Uwaga!

Informujemy, że z uwagi na konieczność skorygowania w treści załączników nr 1, 3 i 4 numeru naboru oraz oznaczenia datą formularza wniosku o dofinansowanie projektu - załącznika 3 do Regulaminu naboru wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Jest: Podział środków FP w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16
Powinno być: Podział środków FP w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-002/15

Załącznik nr 3 do Regulaminu (Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020) -arkusz 1

Jest: 1.4 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16
Powinno być: 1.4 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-002/15

Załącznik nr 3 do Regulaminu (Wniosek o dofinansowanie  projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020) – stopka formularza wniosku

Jest: brak
Powinno być: grudzień 2015

Załącznik nr 4 do Regulaminu (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP …)- str. 3

Jest: 1.4 Numer naboru w sekcji znajduje się zapis: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16
Powinno być: 1.4 Numer naboru w sekcji znajduje się zapis: RPLD.08.01.00-IP.01-10-002/15

Aktualna dokumentacja naboru dostępna jest na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Regulamin konkursu (DOC 554 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wniosek_o_dofinansowanie (XLSX 141 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzor_umowy (DOC 267 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące naboru

Linki

www.rpo.wup.lodz.pl