Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21, RPO Świętokrzyskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.12.2021 do 17.01.2022

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

umożliwiających zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2022r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 27 grudnia 2021 r. do 17 stycznia 2022 r.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać przez Lokalny System Informatyczny (adres strony internetowej LSI) od 27.12.2021 r. (od godz. 7:00) do 17.01.2022 r. (do godz. 15:00).

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 17.01.2022 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-        gminy (gminne jednostki budżetowe), w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,

-        żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 781 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR, a działania projektowe muszą być rozliczane w oparciu o stawki jednostkowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 1 400 000 PLN, całość stanowią środki Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 781 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 770 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 7 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 644 KB)

Pytania i odpowiedzi

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu konkursu i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Informacyjnego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  infoEFS@sejmik.kielce.pl lub telefonicznie (41) 34 98 923 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:

- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl (obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17) e-mail:PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Konkurs finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020