Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 19.09.2016

Wyniki naboru 20.06.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (po protestach) (DOCX 261 KB) - 28.08.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 264 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Departamentu Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego. Należy również dołączyć, na płycie CD/nośniku elektronicznym, wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu może być dofinansowany typ projektu: Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych [(w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych (z wyłączeniem funkcji sportowych)] oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo  w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursowego (DOCX 362 KB). (PDF 648 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 4.000.000 złotych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

98 655 056,69 złotych (w tym 87 760 000,00 zł ze środków EFRR oraz 10 895 056,69 zł z budżetu państwa)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOCX 362 KB) - obowiązuje od 6 marca 2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 534 KB) - wersja archiwalna obowiązująca do 5 marca 2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 648 KB) – wersja archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 647 KB) – wersja archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 647 KB) – wersja archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 648 KB) – wersja archiwalna

 

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 737 KB)

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOCX 1 MB)

Zał. 1 do Instrukcji wypełniania załączników - instrukcja sporządzania studium (PDF 1 MB)

Zał. 2 do Instrukcji wypełniania załączników - analizy finansowo-ekonomiczne (XLSX 361 KB)

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych (PDF 401 KB)

Zał. 5 Karta z definicjami wymogów formalnych (PDF 227 KB)

Zał. 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych (XLS 121 KB)

Zał. 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych (PDF 275 KB)

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych (PDF 253 KB)

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne (XLS 178 KB)

Zał. 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (PDF 251 KB)

Zał. 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych (PDF 414 KB)

Zał. 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych (XLS 192 KB)

Zał. 12.1 Załącznik do listy sprawdzającej (PDF 749 KB)

Zał. 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych (PDF 273 KB)

Zał. 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych (PDF 377 KB)

Zał. 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji (PDF 272 KB)

Zał. 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 141 KB) - obowiązuje od 6 marca 2017 r.

Zał. 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 589 KB) - wersja archiwalna

Zał. 17 Wzór listy sprawdzającej do umowy (PDF 519 KB)

Zał. 19 Wzór aneksu umowy (PDF 421 KB)

Zał. 20 Instrukcja zabezpieczenia umowy (PDF 773 KB)

Zał. 21 Wytyczne kwalifikowalności (PDF 688 KB)

Zał. 21 Wytyczne kwalifikowalności (PDF 688 KB) - wersja archiwalna

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (DOCX 125 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 403 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu (DOCX 362 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 512 54 82/89 512 54 83/89 512 54 85/89 512 54 86

lub

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

 

Telefony: 89 521 96 72/89 521 96 18/89 521 96 44/89 521 96 46/89 521 96 47/89 521 96 48

Linki

Ogłoszenie o naborze (PDF 331 KB)

Link do strony z ogłoszeniem konkursu