Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra, RPO Lubuskiego

Zakończony 31.03.2020

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  259 451,66 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/20 (PDF 213 KB)

---------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 259 451,66 zł.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
- przesyłką kurierską,
- osobiście,
- przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego konkursu):
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
- podmioty ekonomii społecznej,
- szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące,
- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- podmioty ekonomii społecznej,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
- organizacje pozarządowe,
- samorządowe instytucje kultury,
- instytucje rynku pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieciw zakresie stwierdzonych deficytów
a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.V. Doskonalenie umiejętności , kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami,w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450);
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno wychowawczymi,poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

 

Wymagana jest realizacja II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typie II.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalnei premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 145/KM RPO L2020/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Ponadto wybór projektów odbywa się w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 78/KM RPO-2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Dokumenty powyższe zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl (http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy)oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS –85%
Wkład własny wynosi – 15%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

260 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 8 MB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 20 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 294 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Załączniki do umowy (ZIP 573 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji warunków formalnych), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.

Ustawa daje Wnioskodawcy możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:
- list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłka kurierska,
- osobiście,
- przez posłańca

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

- telefoniczny:- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- osobisty w siedzibie:Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
- telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:95 73 90 386, -380, -378, -377.

- osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

- e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl

- telefoniczny:- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 290

- osobisty w siedzibie Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp.), 65-067 Zielona Góra.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl