Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 9.10.2018

12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałę w sprawie aktualizacji listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18.

Zaktualizowana lista projektów

 

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałę w sprawie aktualizacji listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18.

 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 101 KB)

--------------------------------------------------

27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 171 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 147 KB)

----------------------------------------------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych siedemnaście wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  9 594 786,625 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 (PDF 343 KB)

-----------------------------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło osiemnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 886 142,94 zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59lub w:Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiegoul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:ü  za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,ü  przesyłką kurierską,ü  osobiście,ü  przez posłańca.Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania). Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,ü  organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

- podmioty ekonomii społecznej,

- szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra mogąwystępować o środki w ramach Poddziałania 8.1.1. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów jednostek tworzących dany Związek ZIT (ZIT Gorzów Wlkp. lub ZIT Zielona Góra) w ramach Poddziałania 8.1.1 nie może przekroczyć 3 mln. zł (łącznie oba Związki ZIT - 6 mln zł).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP[1] (również specjalnych i integracyjnych).

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[2]:

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012, poz. 131);

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach I i/lub II.

[1]Dofinansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie.[2]Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 102/KM-RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.UWAGA:W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy   w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

- środków UE – 85%,środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 października 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu do powyższych konkursów. Zmiana polega na dostosowaniu zapisówwe wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 2 października 2018 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 9 października 2018 r.

Regulamin konkursu wersja obowiązująca (PDF 699 KB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 25 września Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę nr 278/3935/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18. Załącznik nr 1 do uchwały nr 278/3935/18  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 - nie zmienia swojego brzmienia. Zmianie ulega natomiast załącznik nr 2 tj. Regulamin konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 w zakresie pkt 24. , który otrzymuje brzmienie: „W trakcie trwania i/lub po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymagana liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).”

Wersja archiwalna

Regulamin konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 (PDF 2 MB)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wersja archiwalna

Regulamin konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 (PDF 2 MB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 720 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji warunków formalnych), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu. Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny. Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:

- list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,

- przesyłka kurierska,

- osobiście,

-przez posłańca.

Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz jego wniesienia. Wniesienie protestu poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w sytuacji, kiedy Wnioskodawca w późniejszym terminie prześle protest pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem daty nadania/złożenia do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

2. oznaczenie Wnioskodawcy,

3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,

5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i

6. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia w piśmie informującym o wyniku oceny formalno-merytorycznej.Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:ü  treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,ü  w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej, Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania). Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.W przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia wymogów formalnych, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dna upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek

Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.UWAGA:Instytucja Zarządzająca informuje, iż ostateczne podpisanie umowy o realizację projektu, w stosunku do którego nastąpiło uwzględnienie protestu, nastąpi pod warunkiem że w dniu, w którym możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dostępna będzie alokacja pozwalająca na realizację projektu.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt: e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl, telefoniczny: - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326 - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521ü  osobisty w siedzibie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny:- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454; - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377. osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Linki

http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow