Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 26.02.2021

2021-03-26 -----------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych pięćdziesiąt pięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  15 458 509,03  zł.

Lista projektów (PDF 186 KB)

 

2021-03-01 -----------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 458 509,03 zł.

Wyniki naboru

13 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Lista projektów  (PDF 150 KB)

Skład KOP (PDF 189 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2021 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście,
-  przez posłańca.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-  organizacje pozarządowe,
-  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
-  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
-  podmioty ekonomii społecznej,
-  szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:
VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[1].

[1]  Projekty mogą obejmować również doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 173/KM RPO-L2020/2019 z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-  środków UE - 85%,

-  środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu wynosi: 

✓ 6 117 647,06 PLN
w tym:


• EFS: 5 200 000,00 PLN (85%);
• wkład własny: 917 647,06 PLN (15%).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu aktualny (PDF 591 KB)

___________________________

Regulamin konkursu archiwalny (PDF 1 MB)

Załączniki (7Z 14 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 307 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny (na każdym etapie - z strony wyników weryfikacji warunków formalnych), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługują prawo do wpienia protestu.Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia ceny zakupu dofinansowanie w terminie wyboru projektów.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny.
Protest powinien zostać wydany do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.
- lista polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłka kurierska,
- osobiście,
- przez posłańca.

Pytania i odpowiedzi

 FAQ do konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01 /21 (PDF 214 KB)

 

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można dostarczać poprzez kontakt:
- e-mail: info@rpo.lubuskie.plü telefoniczny:
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego                          

Sekretariat: 68 4565314, 68 45 65326

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                          

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- osobisty w siedzibie:                          
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego                            
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                          
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454; - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp .: 95 73 90 386, -380, -378, -377. osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.                    
ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro). 

UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty komunikacyjne należy do minimum komunikacji z komunikacją komunikacyjną.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl