Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, RPO Opolskiego

Zakończony 28.10.2016

Wyniki naboru

20 marca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższych tabelach:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, w zakresie obszaru północnego.  (PDF 298 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, w zakresie obszaru środkowego.  (PDF 302 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, w zakresie obszaru południowego.  (PDF 302 KB)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020: 

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (PDF 369 KB)

 

17 marca 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. 

Z zakresu wsparcia obejmującego obszar północny 2 projekty spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). 

Z zakresu wsparcia obejmującego obszar środkowy 4 projekty spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).  

Z zakresu wsparcia obejmującego obszar południowy 4 projekty spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczby punktów projektów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Jeden projekt nie spełnił kryteriów wyboru projektów i nie uzyskał wymaganej liczby punktów. 

Poniżej prezentujemy listy projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.  

Lista projektów do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem,z zakresu wsparcia obejmującego obszar północny, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.  (PDF 371 KB)

Lista projektów do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, z zakresu wsparcia obejmującego obszar środkowy po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.  (PDF 377 KB)

Lista projektów do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – nabór IV w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, z zakresu wsparcia obejmującego obszar południowy po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu. (PDF 378 KB)

 

6 lutego 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem) RPO WO 2014-2020. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 projektów, które zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. 

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem). (PDF 310 KB)

W dniach 21 – 28 października 2016 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem) RPO WO 2014-2020.

Weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów zakończyliśmy 19 grudnia 2016r. W jej wyniku wszystkie 12 wniosków o dofinansowanie projektu przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej. 

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem) (PDF 381 KB)

KOMUNIKATY

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, Osi VIII Integracja społecznaw ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 20.09.2016 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie:

 • kwot alokacji na dofinansowanie projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, przeznaczonej na poszczególne obszary, tj. północny, środkowy, południowy;
 • załącznika nr 6 Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do ww. Regulaminu konkursu.

Powyższa decyzja IZ RPO WO2014-2020umożliwia dofinansowanie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach poszczególnych obszarów województwa opolskiego.

Data obowiązywania od 20.03.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z częstymi zapytaniami ze strony Wnioskodawców, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, iż w zakresie modułu 3 – Profilaktyka zakażeń pneumokokowychmożliwe są do realizacji następujące działania:

- Profilaktyka zakażeń pneumokokowych (zgodnie z nazwą modułu) tj. szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci od 6 tygodnia życia do 2 roku życia, które nie należą do grupy ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową.

- Działania informacyjno – edukacyjne,będące działaniami uzupełniającymi do powyższego działania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej;

- papierowej;

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],
 2. podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],
 3. podmioty ekonomii społecznej,
 4. organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009). 

UWAGA! Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 o charakterze bezwzględnym w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy. Ponadto przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 2 o charakterze bezwzględnym.

[1]Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:        

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w zakresie[1]: 

a) opieki neonatologicznej,

b) zwiększenia bezpieczeństwa porodu oraz opieki poporodowej w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz zwiększenia jakości życia dziecka,

c) szczepień dzieci do drugiego roku życia[2] (np. pneumokoki),

d) diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt i dzieci,

e) wczesnego wykrywania wad rozwojowych,

f) rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami,

g) szkoły opieki nad matką i dzieckiem,

h) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej[3],

i)  podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[4]. 

UWAGA!

Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. 

W ramach niniejszego naboru Wnioskodawca zobligowany jest do udzielenia kompleksowego wparcia. Przy czym kompleksowość wsparcia oznacza objęcie wsparciem grupy docelowej pakietem specjalistycznych usług składającym się co najmniej z jednej z form działań, przypisanych do danego modułu, tj.: 

1) Moduł 1 – Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, w ramach którego realizowane będą bloki: 

- wczesne wykrywanie wad rozwojowych,

- mobilna opieka okołoporodowa,

- poradnictwo specjalistyczne dla rodziców - działania uzupełniające, możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu ze wsparciem w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i/lub mobilnej opieki okołoporodowej,

- szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze)– działania uzupełniające, możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu ze wsparciem w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i/lub mobilnej opieki okołoporodowej.

- działania informacyjno – edukacyjne - działania uzupełniające, możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu ze wsparciem w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i/lub mobilnej opieki okołoporodowej.

2)  Moduł 2 – Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego, w ramach którego realizowane będą bloki: 

- pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka,

- wsparcie koordynowane - działania uzupełniające, możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu ze wsparciem w ramach pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka i/lub niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,

- niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,

- szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze) – działania uzupełniające, możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu ze wsparciem w ramach pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka i/lub niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,

- dojazdy na rehabilitację[5]/opieka nad osobą niesamodzielną[6] – działania uzupełniające, możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu ze wsparciem w ramach pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka i/lub niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,

- działania informacyjno – edukacyjne - działania uzupełniające, możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu ze wsparciem w ramach pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka i/lub niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.

3)   Moduł 3 – Profilaktyka zakażeń pneumokokowych, w ramach którego można realizować: 

- działania informacyjno – edukacyjne - działania uzupełniające, niemożliwe do realizacji samodzielnie. 

Uszczegółowienie działań możliwych do realizacji w ramach danego naboru, grup docelowych, itp. znajduje się w Regionalnym Programie Zdrowotnym. 

Ważne!

W ramach mobilnej opieki okołoporodowej, należy zapewnić punkty świadczenia usług w każdym powiecie, z zastrzeżeniem, że w powiecie opolskim grodzkim, opolskim ziemskim oraz nyskim muszą zostać utworzone co najmniej 3 punkty.

[1] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym w Regionalnym Programie Zdrowotnym pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”.

[2] Szczepienia ochronne możliwe do realizacji wyłącznie jako część kompleksowego projektu, a ich rodzaj musi wykraczać poza katalog szczepień obowiązkowych.

[3] Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna możliwa do realizacji wyłącznie jako część kompleksowego projektu. Działaniami mogą być objęte dzieci/opiekunowie oczekujący na dziecko/wychowujący dzieci, pracownicy OPS/PCPR.

[4] Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

[5]Przez co należy rozumieć zapewnianie niezbędnego dojazdu dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem.

[6] W przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opieką inną osobę niesamodzielną, w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad tą osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w ramach RPO WO 2014-2020, które stanowią załącznik nr 5  (DOCX 158 KB)do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5 % W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem wynosi łącznie: • 32 997 178,00 PLN, w tym: • 29 680 000,00 PLN pochodzące z EFS oraz • 3 317 178,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu - wersja aktualna (DOCX 153 KB)

Regulamin Konkursu (DOCX 153 KB) - wersja nieaktualna

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 391 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wersje aktualne:

Umowa (ZIP 8 MB)

Umowa ryczałt (ZIP 8 MB)

Decyzja (ZIP 8 MB)

Decyzja ryczałt (ZIP 8 MB)

 

Wersje nieaktualne:

Umowa (ZIP 8 MB)

Umowa - ryczałt (ZIP 8 MB)

Decyzja (ZIP 8 MB)

Decyzja - ryczałt (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Zakładki często zadawane pytanie na stronie: http://rpo.opolskie.pl/?page_id=274
 • Poczty elektronicznej: info@opolskie.pl
 • Faksu: 77 44 04 721
 • Telefonu: 77 44 04 720-722
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Strona RPO WO 2014-2020