Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, RPO Opolskiego

Zakończony 29.07.2016

Wyniki naboru

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych)w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 22.06.2016 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2016 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia weryfikacji wymogów formalnych złożonych wniosków.

W związku z powyższym, weryfikacja wymogów formalnych zostaje przedłużona do dnia 23 września 2016 r. (tj. o 7 dni).

WYNIKI NABORU

28 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższych tabelach:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 w zakresie obszaru północnego.  (PDF 295 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 w zakresie obszaru środkowego.  (PDF 297 KB)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020: 

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (PDF 366 KB)

25 listopada 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Nabór III w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych.

Z zakresu wsparcia obejmującego obszar północny 1 projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Z zakresu wsparcia obejmującego obszar środkowy 2 projekty spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Jeden projekt nie spełnił kryteriów wyboru projektów i nie uzyskał wymaganej liczby punktów.

Z zakresu wsparcia obejmującego obszar południowy żaden projekt nie spełnił kryteriów wyboru i nie uzyskał wymaganej liczby punktów projektów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). 

Poniżej prezentujemy listy projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.  

Lista projektów do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  z zakresu wsparcia obejmującego obszar północny, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.  (PDF 367 KB)

Lista projektów do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, z zakresu wsparcia obejmującego obszar środkowy po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu. (PDF 371 KB)

17 października 2016 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych) RPO WO 2014-2020.

5 projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. 

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych). (PDF 288 KB)

 

W dniach 22 – 29 lipca 2016 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych) RPO WO 2014-2020.

Weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów zakończyliśmy 23 września 2016r. W jej wyniku 5 wniosków o dofinansowanie projektu przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej. 

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych). (PDF 288 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej. 

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. 

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej [1]

b) podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne [2]

c) podmioty ekonomii społecznej,

d) organizacje pozarządowe. W przypadku przedsiębiorstw[3] - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[4]. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń  (Dz. U. z 2015, poz. 2009). UWAGA! Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 o charakterze bezwzględnym w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2]Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3] Należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[4]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych, w zakresie:

1. nadwagi i otyłości, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, poprzez[1]:

a) usługi/pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia świadczone w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym badania diagnozujące nadwagę/otyłość,

b) usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym rehabilitacja zdiagnozowanych osób otyłych,

c) usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ośrodka dziennego,

d) poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości[2].

2. cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, poprzez[3]:

a) usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ośrodka dziennego,

b) usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej/prawidłowego żywienia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków cukrzycy,

c) poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków cukrzycy[4]. 

UWAGA!  

1. Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu. 

2. W ramach niniejszego naboru Wnioskodawca zobligowany jest do udzielenia kompleksowego wparcia, tzn. że musi zrealizować oba typy działań wskazane powyżej. Uszczegółowienie działań możliwych do realizacji w ramach danego naboru, grup docelowych, itp. znajduje się w Regionalnym Programie Zdrowotnym. 

3. W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało podzielone na 3 obszary, dla których została wyodrębniona pula alokacji (patrz: pkt. 10 Regulaminu konkursu, Tabela 1). W świetle powyższego realizacja jednego projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów:

- obszaru północnego (powiat: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski),

- obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki),

- obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki). 

Ponadto IZ RPO WO 2014-2020 zadecydowała  o wyborze 1 projektu w ramach jednego obszaru. Jednocześnie zwraca się uwagę, że Wnioskodawca zobligowany jest do objęcia wsparciem całego terytorium danego obszaru.

4. Działania organizacyjne, w tym powołanie Rady:

Działania poprzedzające rozpoczęcie realizacji projektu dotyczyć będą przede wszystkim ustalania zasad i ram współpracy beneficjenta (lidera) z partnerami.

Beneficjent zobowiązany jest do powołania Rady, która będzie odpowiadała za jakość merytoryczną realizowanych działań, między innymi zapewniając że będą one świadczone zgodnie z procedurami medycznymi.

Skład Rady oraz zakres jej obowiązków muszą zostać określone przez beneficjenta we wniosku aplikacyjnym oraz regulaminie funkcjonowania Rady i muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Regionalnym Programie Zdrowotnym.

Do głównych zadań Rady będzie należało między innymi:

 • opracowanie wzoru dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badań przesiewowych, w tym Karty uczestnika projektu, z określonym zakresem pytań niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu rodzinnego oraz umożliwiających kwalifikację uczestników do etapu II w oparciu o przyjęte kryteria,
 • określenie warunków kwalifikacji uczestników do II etapu Programu, w tym określenie kryteriów jakie zostaną zastosowane,
 • opracowanie wzoru indywidualnego programu uczestnika, dziennika zdrowia (w którym będą zapisywane zachowania żywieniowe, informacje z zakresu aktywności fizycznej, informacje o udzielonym wsparciu behawioralnym, w tym dane gromadzone w ramach monitoringu postępu prowadzonej interwencji), ankiety badającej satysfakcję uczestników Programu,
 • nadzór merytoryczny nad realizowanymi w projekcie działaniami,
 • stała współpraca z Zarządem Województwa Opolskiego.

Szczegółowe warunki współpracy z ZWO zostaną określone na etapie realizacji projektu. 

5. W ramach każdego projektu obligatoryjnie muszą zostać zrealizowane wszystkie etapy zakładane w Regionalnym Programie Zdrowotnym, tj.: 

 • Etap I – badania przesiewowe, w tym również badania stężenia glukozy we krwi/ test OGTT;
 • Etap II – multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością, w skład której będą wchodziły 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej, oraz interwencji behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika;
 • Działania informacyjno – edukacyjne, w tym „Edukacja na sportowo, realizowane w ramach Etapu I i II. 

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 1 o charakterze bezwzględnym podmioty zaangażowane w realizację projektu (w roli lidera lub partnera) powinny posiadać kompetencje oraz zasoby kadrowe i infrastrukturę, które opisane zostały w Regionalnym Programie Zdrowotnym oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

[1]Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym w Regionalnym Programie Zdrowotnym.

[2] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu. Poradnictwem/szkoleniami mogą być objęci rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 6-18 lat, osoby w wieku 45-65 lat, pracownicy OPS/PCPR. 

[3] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym w Regionalnym Programie Zdrowotnym.

[4] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu. Poradnictwem/szkoleniami mogą być objęci rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 6-18 lat, osoby w wieku 45-65 lat, pracownicy OPS/PCPR.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020, które stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5% W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami[1]” – 85% [1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych wynosi łącznie 10 005 882,00 PLN, w tym 9 000 000,00 PLN pochodzące z EFS, natomiast 1 005 882,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa. OBSZAR PÓŁNOCNY (2 701 588,00 PLN, w tym: EFS 2 430 000,00 PLN, BP 271 588,00 PLN), OBSZAR ŚRODKOWY (4 502 647,00 PLN, w tym: EFS 4 050 000,00 PLN, BP 452 647,00 PLN), OBSZAR POŁUDNIOWY (2 801 647,00 PLN, w tym: EFS 2 520 000,00 PLN, BP 281 647,00 PLN). Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków. Uwaga! Działania informacyjno-edukacyjne muszą być realizowane na wszystkich etapach przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego. W ramach powyższych kwot, na ww. działania, m.in. na kampanie medialne, spotkania, pikniki, pogadanki edukacyjne, warsztaty, poradnictwo/szkolenia, ewentualne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przekazu podnoszących świadomość oraz służących wprowadzeniu prawidłowych nawyków żywieniowych, można przeznaczyć max. 24% kosztów kwalifikowalnych projektu. W skład tego bloku wliczają się również działania ukierunkowane na podjęcie aktywności fizycznej przez społeczność regionu realizowane pod hasłem „Edukacja na sportowo”, przy czym działania te stanowią max. 6 % kwoty przeznaczonej na działania informacyjno-edukacyjne. Ich głównym celem będzie zachęcenie do ćwiczeń całych rodzin. Planuje się, aby zajęcia były prowadzone w miejscach związanych z rekreacją i przez osoby znane w świecie sportu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 148 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 392 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Zakładki często zadawane pytanie na stronie:

          www.rpo.opolskie.pl

 • Poczty elektronicznej: info@opolskie.pl
 • Faksu: 77 44 04 721
 • Telefonu: 77 44 04 720-722
 • Bezpośrednio w siedzibie:  

            Główny Punkt Informacyjny

            Funduszy Europejskich w Opolu

            Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Strona RPO WO 2014-2020