Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.1

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, RPO Małopolskiego

Zakończony 1.02.2021

04.02.2021

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.1 w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21.Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna kwota dofinansowania w złożonych projektach wynosi 106 357 462,85 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków

Lista złożonych projektów (PDF 168 KB)

 

Wyniki naboru 4.02.2021

03.03.2021

Poniżej zbiorcza lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Pobierz listę (PDF 152 KB)

03.03.2021

Poniżej lista nr 3 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Pobierz listę (PDF 114 KB)  

10.02.2021

Wybór projektów do dofinansowania

Poniżej lista nr 2 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji.

Pobierz listę (PDF 114 KB)

04.02.2021

Wybór projektów do dofinansowania

Poniżej lista nr 1 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji.

Pobierz listę (PDF 133 KB)

04.02.2021

Wyniki oceny formalnej

Poniżej lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy poprawnych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF 173 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach od 25 stycznia 2021 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 lutego 2021 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji):

  • Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 (PDF 341 KB) do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2021 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2020 r.*;
  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2022 r.

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2021 r. należy odjąć przewidziane na 2021 r. wydatki w projekcie z naboru z 2020r.  

Powyższy podział środków wynika z faktu, że działania projektowe w ramach projektów złożonych w odpowiedzi na nabór będą prowadzone od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 - Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy RPO WM w 2021 r. wynosi 57 963 467,29 zł* a w 2022 r. 64 989 027,95 zł z tego:

  • 104 509 620,96 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 18 442 874,28 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

*Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projekt EFS w 2021 r. przed odliczeniem zobowiązań z projekt EFS z roku 2020.  

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru PUP na rok 2021 i 2022 (PDF 676 KB);

Załącznik Nr 1 – Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 203 KB);

Załącznik Nr 2 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 370 KB);

Załącznik Nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM (PDF 634 KB);

Załącznik Nr 4 – Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 993 KB);

Załącznik Nr 5 – Kryteria wyboru projektów (PDF 341 KB);

Załącznik Nr 6 – Definicje wskaźników (PDF 315 KB);

Załącznik Nr 7 – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych (PDF 246 KB);

Załącznik Nr 8 – Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 222 KB);

Załącznik Nr 9 – Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 248 KB);

Załącznik Nr 10 – Wzór oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOPP – pracownika IP (PDF 151 KB);

Załącznik Nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB);

Załącznik Nr 12 – Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 299 KB);

Załącznik Nr 13 – Podział środków na realizację projektów pozakonkursowych PUP – nabór nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21 (PDF 165 KB).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 2 (PDF 370 KB) do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 11 (PDF 1 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru pozakonkursowego nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:  

  1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, infolinia (12) 616 0 616, tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl,  
  2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,  
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,  
  4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,  
  5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Link do naboru na stronie www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Strona internetowa www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj