Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.6

7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej / 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS, RPO Lubuskiego

Zakończony 28.12.2015

Unieważnienie procedury wyboru wniosku pozakonkursowego dla OWES i ROPS 7.6.2 RPO L-2020 

W związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających zakończenie procedury podpisania umowy dla projektu pozakonkursowego złożonego w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla Podziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS, zakończonego w dniu 28  grudnia 2015 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o unieważnienie procedury naboru/wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Konieczność unieważnienia naboru, spowodowana jest skierowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej deklaracją dotyczącą zwolnienia z VAT w oparciu o przepisy ustawy  tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zmianami).

Weryfikacja danych przekazanych w załącznikach do umowy/decyzji, stwarza podstawy do zastosowania ponownie procedury wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wyniki naboru 15.03.2016

Nabór unieważniony.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra (pokój nr 59)  

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 6).

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 27 listopada 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. uprawniony jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w województwie lubuskim.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.6 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przez ROPS, poprzez: ­

 • tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie.
 • Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;­
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);­
 • tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
 • inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy  społecznej, podmiotów ekonomii społecznej w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla  zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 • ­budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy.­organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług  świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu);­
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;­
 • wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;­
 • zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;­
 • wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;­
 • reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego:

Kryterium nr 1.

Projekt zakłada współpracę ROPS z OWES w celu określania podziału zadań i obszarów kompetencji, a także celów jakie zostaną osiągnięte w ramach tej współpracy w woj. lubuskim, w tym m. in. ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw

Kryterium nr 2.

Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

2 491 530,29 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku (PDF 103 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 647 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Projekt pozakonkursowy.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

-

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania , zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: infoue@lubuskie.pl

telefoniczny:

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378 osobisty

w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra (pokój nr 03)

lub w siedzibie:

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Wydział Zamiejscowy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22,

66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 6).

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej RPO Lubuskie 2020

Zapoznaj się z prawem i dokumentami