Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.6

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, RPO Opolskiego

Zakończony 11.07.2016

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Lista projektów skier. do oceny formalno-merytorycznej 7.6 (DOC 120 KB)

WYNIKI NABORU

28 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 2963/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020. (DOC 85 KB)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020. (DOC 95 KB)

 

Wyniki naboru 30.12.2016

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu w dn. 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3787/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2963/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku ww. uchwały poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Punkt Informacyjny o EFS
Pokój nr 14
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej;
  • papierowej. 

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. 

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu (DOC 792 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) [W tym powiatowe urzędy pracy, jako beneficjent lub partner, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy)].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego [Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020 w zakresie:

1) Tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo powstałych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 [Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)], w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

2) Pokrycia kosztów opieki/utrzymania miejsc opieki nad dziećmi lub wynagrodzenie dziennego opiekuna lub niani [w konkursie zrezygnowano z finansowania wynagrodzenia niani] dla opiekunów dzieci do lat 3.

3) Dostosowania nowo utworzonych i istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

4) Aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym m.in.

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe,

c) szkolenia,

d) staże,

e) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

f) subsydiowanie zatrudnienia,

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

UWAGA!

Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 jest realizowana wyłącznie jako element projektu wskazanego w typie  nr 2. Nie dotyczy osób pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, które stanowią załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Zakres EFS), projekty będą dofinansowane w 90 % przy założeniu, że maksymalny poziom dofinansowania EFS wyniesie 85 %. W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego wynosi łącznie 10 815 918,36 zł, w tym 10 215 034,00 zł pochodzące z EFS oraz 600 884,36 zł pochodzące z Budżetu Państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

REGULAMIN KONKURSU 7.6 (PDF 1 MB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie EFS  (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOCX 199 KB)

Wzór umowy kwoty ryczałtowe  (PDF 896 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą: 

- Zakładki często zadawane pytania

- Poczty elektronicznej: punktefs@wup.opole.pl

- Faksu: 77 44 16 599

- Telefonu: 77 44 16 754

- Bezpośrednio w siedzibie:  

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c 45-315 Opole

_________________________________________________________________________________

FAQ - pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu (DOCX 34 KB)

Linki

http://pokl.opole.pl

https://pw.opolskie.pl

http://rpo.opolskie.pl/