Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.6

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, RPO Opolskiego

Zakończony 29.06.2018

WYNIKI NABORU

[05.10.2018 r.]

05 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 16 projektów ocenionych merytorycznie do III etapu, tj. negocjacji przekazano 15 projektów, jednak z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną najpierw przeprowadzone z 7 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej  (o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami). W przypadku niewykorzystania całej kwoty alokacji kolejni Wnioskodawcy będą zapraszani do negocjacji.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020. (DOC 101 KB)

Wyniki naboru 30.11.2018

[22.07.2019 r.]

Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach  Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

[29.04.2019 r.]

23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 688/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 124/2018 z dnia 17 grudnia 2018  zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[26.04.2019 r.]

23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 688/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 124/2018 z dnia 17 grudnia 2018  zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

[10.04.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

[28.02.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

[19.12.2018 r.]

17 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 124/2018, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 08.06-29.06.2018 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru wniosków o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru zostanie ogłoszony w komunikacje zamieszczonym na:

  • stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  • stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – serwis Instytucji Pośredniczącej
  • portalu Funduszy Europejskich

UWAGA!

Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu (DOC 1 MB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009, z późn. zm.). 

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

[1]Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020: 

1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)[3], w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

2) W przedmiotowym konkursie wyłączono możliwość finansowania wynagrodzenia niani.

3) Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani[4] ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

4) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

5) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 [5], w tym m.in.

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe,

c) szkolenia,

d) staże,

e) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

f) subsydiowanie zatrudnienia,

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.).

UWAGA!

W przypadku opiekunów prawnych/ rodziców pozostających poza rynkiem pracy, stanowiących grupę osób bezrobotnych i biernych zawodowo wskazanych w pkt 4 ppkt 1 Regulaminu konkursu należy obligatoryjnie zapewnić realizację typu projektu 4.

[3] Dotyczy również żłobków przyzakładowych.

[4] W przedmiotowym konkursie wyłączono możliwość finansowania tej formy opieki.

[5] Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS).

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 129 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego wynosi łącznie:

  • 5 721 954,00 PLN, w tym:
  • 5 404 068,00 PLN pochodzące z EFS
  • 317 886,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja aktualna (DOC 444 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna  (DOC 445 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 846 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 122 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

  • Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz
  • portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki