Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.5

7.5 Usługi społeczne, RPO Lubuskiego

Zakończony 17.12.2021

2022-01-17 -----------------------

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku nr RPLB.07.05.00-IZ-00-08-P01/21, w ramach  Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych, wniosek uzyskał ocenę pozytywną i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość złożonego projektu to: 1 508 885,95 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektu to: 1 282 552,99 PLN. 

-------------------------------------

W ramach wezwania do złożenia wniosku nr RPLB.07.05.00-IZ-00-08-P01/21, w ramach  Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu. W wyniku weryfikacji warunków formalnych, wniosek uzyskał ocenę pozytywną i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej. Wartość złożonego projektu to: 1 508 885,95 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektu to: 1 282 552,99 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: luty/marzec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego      
w Zielonej Górze, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Ignacego Mościckiego 6,
66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście,
-  przez posłańca,
-  Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania  w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej     (LSI 2020) do dnia 17 grudnia 2021 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.  

UWAGA! Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl 

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.5 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru projektów wybranych w trybie pozakonkursowym/wezwania do złożenia wniosku, w terminie od 10 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. uprawniony jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

W niniejszym wezwaniu projekt, w którym wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekroczy równowartości 100 tys. EUR, wyliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego  w przedostatnim dniu roboczym Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dzień ogłoszenia wezwania, nie zostanie skierowany do dofinansowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt wybierany w trybie pozakonkursowym obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi      w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Typ II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych.

Kategoria interwencji: 112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym zgodne                z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, Uchwała nr 195/KM RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 9 listopada 2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań  i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych  z EFS  http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
-  środków UE – 85 %,
-  krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Wnioskodawcy). 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 07.12.2021 r. wynosi:
1 500 000,00 PLN
Szacowana wartość projektów wynosi:
1 764 705,89 PLN
w tym krajowy wkład publiczny:
264 705,89 PLN 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 500 000,00 PLN
Średni koszt wsparcia na jednego uczestnika projektu nie może być wyższy niż:       
73 529,41 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie (PDF 704 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 306 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki niezbędne do sporządzenia decyzji (ZIP 743 KB)

Załączniki stanowiące integralną cześć decyzji (ZIP 863 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:ü  e-mail: info@rpo.lubuskie.plü  telefoniczny: - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521  - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314ü     Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:           ·                 e-mail: infoue@lubuskie.pl(dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)            ·                 telefoniczny:- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:  95 73 90 386, - 380, -378, -377.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl