Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.4

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - dedykowany dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 30.11.2016

Wyniki naboru 30.06.2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Raków (DOCX 67 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie (PDF 305 KB)

Zmiana listy projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu numer RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 (PDF 305 KB)

Lista rankingowa projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu numer RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 (PDF 1 MB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Kluczewsko (PDF 489 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Stopnica (PDF 518 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Wąchock (PDF 345 KB)

Podpisanie umów o dofinansowanie z Gminami Secemin i Ruda Maleniecka (PDF 212 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Bałtów (PDF 170 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Małogoszcz (PDF 170 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z powiatem kazimierskim (PDF 345 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Nowy Korczyn (PDF 347 KB)

Zawarcie umowy o dofinansowanie z Gminą Bodzechów (PDF 212 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Opatów (PDF 344 KB) 

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze Stowarzyszeniem Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy (PDF 168 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Radoszyce (PDF 161 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Baćkowice (PDF 346 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Kazimierza Wielka (PDF 209 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Waśniów (PDF 211 KB)

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 (PDF 242 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Mirzec (PDF 346 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 z Gminą Pacanów (DOCX 12 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 z Gminą Bodzentyn (PDF 345 KB)

Warunkowy wybór projektów (PDF 444 KB)

LISTA PROJEKTÓW WSTĘPNIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA KONKURS 060/16 (PDF 1021 KB)

INFORMACJA NA TEMAT ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE RPSW.07.04.00-IZ.00-26-06016  (PDF 194 KB)

Lista projektów zaakceptowanych po ocenie formalnej RPSW.07.04.00-IZ.00-26-06016  (PDF 310 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.09.2016r. (od godziny 7.30) do dnia 30listopada 2016r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 30 listopada 2016r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-        Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,

-        szkoły,

-        przedszkola,  

-        centra kształcenia ustawicznego,

-        centra kształcenia praktycznego,

-        ośrodki i centra egzaminacyjne,

-        ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

-        centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

- budowy (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- infrastruktury szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, lub innych dokumentach strategicznych,

- komplementarnych i zintegrowanych inwestycji w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,

- infrastruktury przedszkolnej

- w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ogólne kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

 75%dla projektów nie objętych pomocą publiczną  w przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 33 920 000,00PLNw tym: - w zakresie infrastruktury przedszkolnej: 10000 000, 00 PLN, -w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby edukacji szkolnej na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym:6 000 000,00 PLN, - w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby kształcenia i szkol4enia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych: 17 920 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

 

archiwum:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosków (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 849 KB)

Zał. nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu (PDF 450 KB)

Zał. nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu (PDF 1 MB)

 

Dodatkowe dokumenty (RAR 12 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza znajduję się w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB) str. 31

Pytania i odpowiedzi

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020