Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.4

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dedykowany dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze z wyłączeniem szkół wyższych, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 30.11.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.09.2016r. (od godziny 7.30) do dnia 30listopada 2016r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 30 listopada 2016r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,

- szkoły,

- przedszkola,

- centra kształcenia ustawicznego,

- centra kształcenia praktycznego,

- ośrodki i centra egzaminacyjne,

- ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

budowy (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- infrastruktury szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, lub innych dokumentach strategicznych,

- komplementarnych i zintegrowanych inwestycji w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,- infrastruktury przedszkolnej

- w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ogólne kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

75% dla projektów nie objętych pomocą publiczną  w przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. V.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 29 680 000,00 PLN w tym: - w zakresie infrastruktury przedszkolnej: 7 180 000, 00 PLN, -w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby edukacji szkolnej na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym: 10 000 000,00 PLN, - w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby kształcenia i szkol4enia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych: 12 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

 

archiwum:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 849 KB) 

Zał. nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu  (PDF 450 KB)

Zał. nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu  (PDF 1 MB)

 

Dodatkowe dokumenty (RAR 8 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza znajduję się w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu– ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020