Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.4

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 30.11.2016

Wyniki naboru 30.06.2017

Podpisanie umowy z Gminą Jędrzejów (DOCX 67 KB)

Informacja_na_strone_o_podpisaniu_pre_umowy_Jedrzejow (DOCX 67 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Suchedniów (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Połaniec (DOCX 63 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Morawica (DOCX 14 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Staszów (DOCX 14 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze stowarzyszeniem "Nasze Dzieci w Naszej Szkole" (ODT 6 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Powiatem Jędrzejowskim (DOCX 14 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Chmielnik (PDF 522 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Powiatem Pińczowskim (PDF 523 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Radoszyce (PDF 174 KB)

Podpisanie pre-umowy o dofinansowanie z Gminą Staszów (PDF 346 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Busko-Zdrój (PDF 195 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Daleszyce (PDF 193 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Miedziana Góra (PDF 193 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Nowa Słupia (PDF 194 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Chęciny (PDF 299 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Łączna (PDF 171 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z powiatem skarżyskim (PDF 368 KB)

Podpisanie umowy z powiatem buskim (PDF 214 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Smyków (PDF 93 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Bogoria (PDF 209 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Krasocin  (PDF 214 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Masłów (PDF 291 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem - Edukacja KRAM Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16 (PDF 256 KB)

Podpisanie umowy w ramach Działania 7.4 - gmina Strawczyn (PDF 289 KB)

Podpisanie pre-umowy w ramach Działania 7.4 (PDF 314 KB)

Podpisanie pre-umowy w ramach działania 7.4 (PDF 213 KB)

Warunkowy wybór projektów (PDF 441 KB)

LISTA PROJEKTÓW WSTĘPNIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ORAZ LISTA REZERWOWA KONKURS 061/16 (PDF 1 MB)

INFORMACJA NA TEMAT ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE RPSW.07.04.00-IZ.00-26-06116 (PDF 272 KB)

Lista projektów zaakceptowanych po ocenie formalnej RPSW.07.04.IZ.00-26-0061  (PDF 313 KB)

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.09.2016r. (od godziny 7.30) do dnia 30listopada 2016r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 30 listopada 2016r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,

- szkoły,

- przedszkola,

- centra kształcenia ustawicznego,

- centra kształcenia praktycznego,

- ośrodki i centra egzaminacyjne,

- ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

-  centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

- budowy (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,

- infrastruktury szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, lub innych dokumentach strategicznych,

- komplementarnych i zintegrowanych inwestycji w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,

- infrastruktury przedszkolnej

- w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

75% dla projektów nie objętych pomocą publiczną  w przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 36 400 000,00 PLN w tym: - w zakresie infrastruktury przedszkolnej: 11 400 000, 00 PLN, -w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby edukacji szkolnej na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym: 12 500 000,00 PLN, - w zakresie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby kształcenia i szkol4enia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych: 12 500 000,00 PLN. IV.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

 

archiwum:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 849 KB)

Zał. nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu (PDF 450 KB)

Zał. nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu (PDF 1 MB) 

 

Dodatkowe dokumenty (RAR 8 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza znajduję się w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)  str. 31

Pytania i odpowiedzi

Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju– Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).VIII.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020