Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.3

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, RPO Podkarpackiego

Zakończony 4.12.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 7 Działanie 7.3

Wyniki naboru 29.07.2016

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 (PDF 322 KB)

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości  (PDF 198 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 7 Działanie 7.3 (PDF 304 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 263 KB)

 

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 o kwotę ok. 62 mln PLN, do łącznej wysokości 127 335 755,42 PLN kwoty dofinansowania,zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 217) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 7 Działanie 7.3 - zwiększenie alokacji (PDF 304 KB)

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 (PDF 486 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa-Kuli 20 35-025 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B,38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl
  • oraz w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

a)    wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników,

b)    bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

c)    wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% wartości projektu pomniejszonej o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

68 352 900,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOC 675 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 596 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 207 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7, tel. 17 747 06 58, 17 747 06 57, 17 747 06 56

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne.  (DOC 156 KB)

 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Osi Priorytetowej na VII RPO WP 2014-2020 - 10.11.2015 r.

 

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego (PDF 647 KB)

Linki

Strona RPO WP