Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.3

7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 19.02.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę projektów konkursowych, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

20 czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,

ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin

w godzinach 8.00-15.00,

Sposób składania wniosków

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 22 lutego 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  • Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

[1] Na etapie aplikowania owsparcie dopuszczone są podmioty nie posiadające akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem, że podmioty te w trakcie aplikowania zobowiążą się do uzyskania przedmiotowej akredytacji i przedłożą ją Instytucji Organizującej Konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. [1]Podmioty wspierające ekonomię społeczną współpracują z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnej i przystępowanie do spółdzielni socjalnej oraz z beneficjentami projektów PI 9i i 9iv w celu wspierania tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu placówek. Ponadto OWES zobowiązany jest do współpracy z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej (OWES przekazuje do pośredników finansowych informacje o podmiotach ekonomii społecznej, u których zidentyfikowano potrzebę rozwojową, której zrealizowanie wymaga skorzystanie z instrumentu finansowego oraz uzgadnia zakres doradztwa dla ww. podmiotów niezbędny do skorzystania z instrumentu finansowego i jego spłaty. Jednocześnie OWES współpracuje z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), z którym wspólnie ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. Ww. podmioty określają podział zadań i obszarów kompetencji w szczególności w zakresie działań animacyjnych adresowanych do sektora publicznego, służących zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. działania związane ze stosowaniem klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych) oraz zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (w szczególności działania zwiększające wykorzystanie mechanizmu zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne ustawy).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 7.3 RPO WZ wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1)     komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej[1] składające się z następujących typów operacji:

a)     Usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym edukacyjnym i integracyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, tworzenie klastrów ekonomii społecznej. Podmioty te powinny również przygotowywać i wspierać lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać ww. działania,

b)     Usługi rozwoju ekonomii społecznej, w tym działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego, prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowywanie grup założycielskich,

c)     Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym wsparcie na etapach tworzenia i działania podmiotu ekonomii społecznej, w formie doradztwa prawnego, księgowego, wsparcie z zakresu podatków, biznesowe (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw lokalnych, marketing, planowanie strategiczne) oraz wsparcie z zakresu zasobów ludzkich. W ramach usług możliwe jest przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju.

[1]Podmioty wspierające ekonomię społeczną współpracują z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnej i przystępowanie do spółdzielni socjalnej oraz z beneficjentami projektów PI 9i i 9iv w celu wspierania tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu placówek. Ponadto OWES zobowiązany jest do współpracy z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej (OWES przekazuje do pośredników finansowych informacje o podmiotach ekonomii społecznej, u których zidentyfikowano potrzebę rozwojową, której zrealizowanie wymaga skorzystanie z instrumentu finansowego oraz uzgadnia zakres doradztwa dla ww. podmiotów niezbędny do skorzystania z instrumentu finansowego i jego spłaty. Jednocześnie OWES współpracuje z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), z którym wspólnie ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. Ww. podmioty określają podział zadań i obszarów kompetencji w szczególności w zakresie działań animacyjnych adresowanych do sektora publicznego, służących zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. działania związane ze stosowaniem klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych) oraz zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (w szczególności działania zwiększające wykorzystanie mechanizmu zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne ustawy). 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Zostały określone w Regulamine konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% (w tym 85% EFS i 10 % budżetu państwa na podstawie Kontraktu Terytorialnego)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

22 352 941,18 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

Aktualny Regulamin konkursu

Wersje archiwalne dokumentów

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdemu Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: efs@wup.pl oraz efskoszalin@wup.pl.

Pytania te będą omawiane podczas panelu dyskusyjnego, stanowiącego część podsumowującą spotkanie informacyjne i następnie opublikowane na stronie internetowej www.wup.pl.

Linki