Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.3

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 29.07.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 16 czerwca 2016r. (od godziny 7.30) do dnia 29 lipca 2016r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana). Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 29 lipca 2016r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-045/16 są:        

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • jednostki organizacji pomocy społecznej należące do sektora finansów publicznych 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będzie podlegać infrastruktura usług społecznych w tym:

  • usługi o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym opieki nad dziećmi do lat 3), opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego m.in. treningowego oraz chronionego i socjalnego;
  • inwestycje dotyczące placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania i monitoringu problemów społecznych.

W zakresie mieszkalnictwa wsparcie uzyskają inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane m.in. treningowe oraz chronione i socjalne. Wsparcie na budowę nowych mieszkań jest wykluczone.

Wsparciem będą objęte projekty realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 620 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opis procedury odwoławczej znajduje się w §7 Regulaminu konkursu (PDF 492 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020