Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.3

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 29.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia 16 czerwca 2016r. (od godziny 7.30) do dnia 29 lipca 2016r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana). Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 29 lipca 2016r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-045/16 są:        

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • jednostki organizacji pomocy społecznej należące do sektora finansów publicznych 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowaniu będzie podlegać infrastruktura usług społecznych w tym:

  • usługi o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym opieki nad dziećmi do lat 3), opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego m.in. treningowego oraz chronionego i socjalnego;
  • inwestycje dotyczące placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania i monitoringu problemów społecznych.

W zakresie mieszkalnictwa wsparcie uzyskają inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane m.in. treningowe oraz chronione i socjalne. Wsparcie na budowę nowych mieszkań jest wykluczone.

Wsparciem będą objęte projekty realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 620 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

35 000 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Opis procedury odwoławczej znajduje się w §7 Regulaminu konkursu (PDF 492 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – tel. /41/, 36-58-131, 36-58-157, 36-58-158, 36-58-143, 36-58-144, 36-58-145, 36-58-140, 36-58-146, 36-58-147, 36-58-142
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020