Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.3

7.3 Infrastruktura społeczna, RPO Pomorskiego

Zakończony 11.06.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w listopadzie 2021 r.

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w formie papierowej – przesłać listownie na adres urzędu wskazany w ogłoszeniu 
  • lub w formie elektronicznej – dostarczyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na platformie ePUAP.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu (PDF 492 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 7.3. zamieszczonego w SzOOP, tj.:

  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych.

 

Ponadto – wyłącznie jako partnerzy – w projektach mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Uwaga!

Wnioskodawcy będący podmiotami wskazanymi w pkt 1) i 2) muszą, zgodnie ze swoją działalnością statutową, prowadzić usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Działalność statutowa wnioskodawców będzie weryfikowana w oparciu o dane z KRS aktualne na dzień przeprowadzenia oceny formalnej przez KOP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 2 opisu Działania 7.3. zamieszczonego w SzOOP, tj.:

  1. budowę i rozbudowę, roboty budowlane (przebudowa i remont) obiektów infrastruktury społecznej na rzecz usług opiekuńczych, miejsc opieki wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkań chronionych i wspomaganych wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
  2. wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej oraz doposażenie w pozostały niezbędny sprzęt i środki trwałe (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości świadczonych usług jako uzupełnienie 1) typu projektu.

Uwaga!

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 7.3. musi spełniać warunki określone we właściwych przepisach prawa, w szczególności w:

  • Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
  • Rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (jeśli dotyczy),
  • Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

2. Budowa nowej infrastruktury jest możliwa jedynie w przypadku, gdy jej zapewnienie nie jest możliwe w inny sposób i zostało to potwierdzone analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym. 

3. W przypadku projektów, w ramach których uzgodnieniem, objęta została jedynie część zadań zaplanowanych w fiszkach projektowych, za wydatki kwalifikowalne uznaje się wyłącznie wydatki odpowiadające uzgodnionym zakresom projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Obszar B – Specyficzne

B.1. Deinstytucjonalizacja usług

B.2. Status projektu zintegrowanego

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (obligatoryjne):

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Sposób świadczenia usług społecznych

 

Obszar D – Projekt zintegrowany

D.1. Status projektu zintegrowanego

 

Kryteria strategiczne II stopnia (punktowe, ocena wspólna porównawcza projektów zintegrowanych): Obszar A – Oddziaływanie strategiczne projektu zintegrowanego

A.1. Efekt społeczny projektu zintegrowanego

A.2. Spójność projektu zintegrowanego

A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu

 

Obszar B – Kontekst projektu zintegrowanego

B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego

 

Obszar C – Wartość dodana projektu zintegrowanego

C.1. Partnerstwo organizacji społecznej z innymi podmiotami

C.2. Lokalizacja projektu zintegrowanego

C.3. Ponadlokalna skala oddziaływania

C.4. Wykorzystanie animacji środowiskowej i rozwój idei wolontariatu

 

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. Dodatkowo, za zgodą ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, IZ RPO WP może przyznać dofinansowanie ze środków budżetu państwa na poziomie nie większym niż 10%.W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 8.3. Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja:22 561 000,00 PLN – ze środków EFRR3 610 197,89 PLN – ze  środków budżetu państwa

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 492 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu  (ZIP 4 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 840 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna)  (ZIP 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny wnioskodawcy przysługuje jeden wspólny protest od negatywnej oceny projektu zintegrowanego w zakresie infrastruktury i usług społecznych (tj. wszystkich projektów złożonych w ramach Działania 7.3. oraz Poddziałania 6.2.2. składających się na ten projekt).

Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy: 

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP, 

• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 7.3. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Agnieszka Famielec, tel. (58) 32 68 842, e-mail: a.famielec@pomorskie.eu.

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 243, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna - Nabór wniosków - RPO WP 2014-2020 (pomorskie.eu)