Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.3

7.3 Infrastruktura opieki społecznej, RPO Łódzkiego

Zakończony 10.11.2016

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż wydłuża termin zakończenia oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 06 marca 2017 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/2390-113 Łódź

(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu (PDF 639 KB)).

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu (PDF 639 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 4. podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 5. podmioty ekonomii społecznej,
 6. organizacje pozarządowe,
 7. kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 8. przedsiębiorcy,
 9. TBS (jedynie w zakresie mieszkalnictwa społecznego)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej zamieszczonego w  SZOOP RPO Ł na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:

a. dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:

 • remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
 • adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu  

b. projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:

 • w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka,
 • w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

c. projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).

d. mieszkalnictwo socjalne i wspomagane:

 • przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych)

e. tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

 • budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców.

Projekty finansowane w ramach działania będą realizowane pod warunkiem ścisłego powiązania z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą. Powyższe oznacza konieczność wykazania realizacji komplementarnego projektu współfinansowanego z EFS lub zaplanowania w projekcie współfinansowanym z EFRR działań uwzględniających wsparcie EFS (w ramach cross-financingu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu (PDF 639 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

88%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 798 724,40 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 639 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (DOC 558 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 532 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);   
 2. dane Wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

Linki

Bezpośredni link do strony instytucji ogłaszającej konkurs