Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, RPO Małopolskiego

Zakończony 24.02.2017

Wyniki naboru 26.10.2017

W dniu 12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 2080/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 1637/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu w ramach Subregionu Podhalańskiego.

Łącznie do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 wybrano 18 zadań na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 43 751 580,94 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16.

***

24 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 1711/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 1637/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 209 KB)

dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów w ramach Subregionu Sądeckiego.

Łącznie do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 wybrano 17 zadań na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 40 933 431,24 zł.

Pobierz listę (PDF, 216KB)

***

10 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 1637/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 364 KB)

dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów w ramach Subregionu Tarnowskiego, 6 projektów w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia, 6 projektów w ramach Subregionu KOM oraz 1 projektu w ramach Subregionu Podhalańskiego, czyli łącznie wybrano 15 zadań na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 38 778 565,85 zł.

Uwaga!

Rozstrzygnięcie konkursu dla Subregionu Sądeckiego nastąpi po złożeniu uzupełnień przez Wnioskodawcę wezwanego do wyjaśnień oraz po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji przez ekspertów w zakresie oceny merytorycznej. Planowane zakończenie oceny merytorycznej to II połowa października 2017 r.

Pobierz listę (PDF, 214KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 lutego 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/ jednostkami samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy i rozbudowy, przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, korzystających z kolei, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), w tym m.in. parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe, zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

86 614 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

  • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
  • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
  • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu! 

***

Regulamin konkursu (.pdf, 717 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 13 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego