Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, RPO Lubuskiego

Zakończony 16.08.2022

2022-08-25 ------------------

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/22, złożono w terminie 6 wniosków o dofinansowanie projektu, 1 wniosek został złożony po terminie.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych 4 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej, 2 wnioski odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 1 882 352,94 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 600 000,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: wrzesień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00

-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.2 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I - Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub
b) program aktywności lokalnej, lub
c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
d) program specjalny, lub
e) Program Aktywizacja i Integracja, lub
f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 202/KM RPO - L2020/2022 z dnia 7 lutego 2022r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku: środków UE – 85 %,krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita wartość 2 300 000,00 PLN

w tym:
środki EFS- 1 955 000,00 PLN
wkład własny- 345 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/22 (PDF 248 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącziki (ZIP 5 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521 - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314

osobisty w siedzibie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B2).   

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:   e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)  telefoniczny: - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:   68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;   - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:   95 73 90 386, - 380, -378, -377.  

Osobisty w siedzibie:   Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze   ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)   lub   Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.              ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I  piętro). Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl