Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, RPO Lubuskiego

Zakończony 24.06.2016

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że zakończono ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na  wezwanie do złożenia wniosków pozakonkursowych  nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/16 i nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  12 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalno – merytoryczną i  i zostało skierowanych do akceptacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.  Łączna kwota  złożonych wniosków w odpowiedzi na wezwanie wynosi: 22 705 597,43 PLN

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020.

Możliwość wypełnienia wniosku w LSI2020 będzie możliwa w dniu ogłoszenia naboru.

Wniosek w wersji papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 1)

UWAGA!

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim zmienił lokalizację na ul. Dworcową 13, 66-400 Gorzów Wlkp. W związku z powyższym proszę Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o składanie wniosków o dofinansowanie na wyżej wymieniony adres.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach naboru w terminie od 6 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. uprawnione są Powiaty / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z obszaru województwa lubuskiego.

Projekt może być realizowany również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.2 RPO-L2020

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową projektu stanowią: Osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności), a także osoby w ich otoczeniu:

 • środowiska lub lokalne społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności lokalne społeczności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria Dostępu:

1. Posiadanie aktualnie obowiązującej Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uzasadnienie:

Celem kryterium jest komparatywność działań podejmowanych w ramach projektu z założeniami obowiązującej w danym powiecie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada strategii zobowiązuje się do złożenia kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

2. Posiadanie pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada porozumienia, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o posiadanym porozumieniu w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

3. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społeczno-zatrudnieniowej:

 • w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej– 22%;
 • w odniesieniu do osób o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

Efektywność społeczno – zatrudnieniowa pokazuje efekty reintegracji uczestników projektu osiągnięte w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie i jest mierzona wśród uczestników w projekcie względem ich sytuacji (stopnia wykluczenia społecznego) w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Diagnozy uczestników dokonuje pracownik socjalny.

Kryterium oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęli udział w określonych formach aktywizacji lub nauce albo podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie, liczony w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu. Beneficjenci i uczestnicy zobowiązują się do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tych kryteriów, która odbywa się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Poziomy efektywności społeczno – zatrudnieniowej, w tym minimalnej efektywności zatrudnieniowej opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie dostępnych wyników badań i przekazało dnia 10.06.2015 r. Instytucjom Zarządzającym RPO do zastosowania (pismo o sygnaturze: dzf.i.8510.21.2015.A.Bu.1).

4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wnoszą do projektu wkład własny w wysokości 15% wartości dofinansowania projektu.

Niedopuszczalne jest wykazanie innej wartości wkładu własnego.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu (część VI. Budżet projektu i część VII. Szczegółowy budżet projektu).

Uzasadnienie:  

Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą RPO – LUBUSKIE 2020 dla województwa lubuskiego.

Wprowadzone kryterium umożliwi IZ zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych.

Informację na temat wysokości wkładu własnego Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia wsparciem minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Zarządzającą wraz z podziałem środków dla poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie, złożonego zgodnie ze wskazaniami w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków.

Zastosowanie wskazanego w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Działania.

Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu).

6. Każdy uczestnik projektu realizuje kontrakt socjalny lub równoważny.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

Kryterium zapewni ciągłość działań w projekcie.

7. Projektodawca zapewnia preferencje i komplementarność działań w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej z działaniami towarzyszącymi w ramach POPŻ finansowanego z funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w tym programie.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

Kryterium zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom korzystającym z POPŻ i komplementarność wsparcia w ramach RPO oraz POPŻ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Połączenie interwencji dwóch programów pozwoli skuteczniej udzielić wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

8. Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Beneficjent zawiera umowę/porozumienie z jednostkami zajmującymi się aktywizacją zawodową na rynku pracy.W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada podpisanej umowy/porozumienia, zobowiązuje się do złożenia ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia wsparcia w ramach projektu.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Takie kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług w ramach realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej.

Zapis w Wytycznych, podrozdział 4.6 pkt 7 i 8. PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

b) CIS i KIS;

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane:

a) przez partnerów PCPR w ramach projektów partnerskich;

b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

9. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

Zaproponowane kryterium jest zgodne z zapisami Wytycznych rozdział 5 pkt 4 –„IZ RPO zapewnia, że proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb”.

W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji.

Stosowanie ścieżki reintegracji pozwoli na dostosowanie działań indywidualnie do uczestnika projektu.

Działanie takie korzystnie wpłynie na proces wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osoby korzystającej ze wsparcia.

10. W przypadku projektów przewidujących szkolenia, szkolenie kończy się dokumentem potwierdzającym kwalifikacje.

Uzasadnienie:  

IZ stosuje mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

Zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami KE, poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji.

Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymali jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku.

Ponadto, egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. 

Kryteria Premiujące:

1. Wnioskodawca zapewni ciągłość zatrudnienia pracowników socjalnych w ramach projektu.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie trwałości projektu i kontynuacji zaplanowanych w nim zadań.

2. 50% uczestników projektu nie mających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy jest zobowiązanych do rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  

Kryterium zapewni ciągłość działań w projekcie i weryfikowane będzie poprzez zapisy we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcom, którzy spełnią kryterium przyznane zostaną dodatkowe środki finansowe.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

23 396 403,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 647 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: infoue@lubuskie.pl

telefoniczny:

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378 

osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w siedzibie:

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13,

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 1)

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020