Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Łódzkiego

Zakończony 10.02.2017

Wyniki naboru 31.08.2017

W związku z pojawieniem się w ramach działania wolnych środków finansowych (wynikających z wysokiego kursu euro 1 euro=4,7323) Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z propozycją podwyższenia poziomu dofinansowania (w ramach EFRR) dla ww. projektu z kwoty 10 415 992,35 PLN do kwoty pierwotnie wnioskowanej – tj. 12 038 166,64 PLN (85% dofinansowania) przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego projektu. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyraził zgodę na podwyższenie poziomu dofinansowania.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/16, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)”

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

 

Informacje o umowie o dofinansowanie projektu, zawartej w grudniu 2019 roku

20 grudnia 2019 roku podjęliśmy decyzję o wyborze do dofinansowania na obniżonym poziomie projektu pn. „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia - modernizacja oddziału kardiologii w WSSZ im. Wł. Biegańskiego w Łodzi".

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z 20 grudnia 2019

Lista rezerwowa po zmianach z 20 grudnia 2019

 

W związku z pojawieniem się w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) wolnych środków finansowych w wysokości 1 742 608,77 PLN, wynikających ze zmiany kursu euro (z 4,3135 w miesiącu czerwcu na 4,3631 w miesiącu lipcu),  podjęliśmy decyzję o podwyższeniu dofinansowania (w ramach EFFR) do wnioskowanego poziomu  dla projektu pn. „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”, tj. do kwoty 6 242 059,08 PLN. Beneficjent Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyraził zgodę na zmianę  dofinansowania realizowanego projektu.Pozostała kwota alokacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej.Wobec powyższego zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista rezerwowa pozostaje bez zmian.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista rezerwowa

Wyniki naboru wniosków

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

sierpień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/ przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu).

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/ przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu). Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach projektów dotyczących wsparcia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:podmioty wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o działalności leczniczej).

W przypadku pozostałych projektów:podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o działalności leczniczej).

Z wyżej wskazanych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:

  • budowa, przebudowa,
  • remont infrastruktury,
  • zakup wyrobów medycznych,
  • wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych.

W ramach konkursu realizowane mogą być działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Z uwagi na powyższe nie są możliwe do realizacji działania z zakresu psychiatrii, opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej i opieki długoterminowej.Jako komponent projektu niezbędny do osiągnięcia celu realizowanego przedsięwzięcia możliwy będzie zakup oprogramowania i sprzętu IT.

Projekty polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów będą niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie projekty w ramach działania muszą odzwierciedlać kierunek i priorytety strategiczne w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej oraz zdrowia publicznego określone w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe ramy strategiczne (Policy paper). Ponadto projekty muszą być zgodne z Planem działań w obszarze zdrowia uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.Zakres projektów dofinansowanych w ramach działania musi wynikać ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze, potwierdzonych w mapach potrzeb zdrowotnych.W drodze wyjątku od ww. warunku dotyczącego map potrzeb, projekty w zakresie opieki koordynowanej mające na celu wzmocnienie POZ, AOS i środowiskowych form opieki mogą być współfinansowane od razu po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach medycznych umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji.Projekty dotyczące POZ powinny przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej, poprzez wzmocnienie roli lekarza POZ, jako kierującego i tworzenie większych struktur świadczeniodawców integrujących podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) z leczeniem szpitalnym. Ponadto projekty w zakresie POZ i AOS powinny uwzględniać wsparcie w zakresie środowiskowych form opieki (wyłącznie, jako element większego projektu)

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

103 936 800,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin (DOC 348 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 549 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 205 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);

b. dane Wnioskodawcy;

c. numer wniosku o dofinansowanie;

d. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;

e. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

f. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

  • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

Linki

Bezpośredni link do strony instytucji ogłaszającej konkurs