Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne / 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, RPO Łódzkiego

Zakończony 30.03.2016

Wyniki naboru 2.08.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne  (286,03 KB)

W związku z wycofaniem przez Gminę Cielądz projektu nr WND-RPLD.07.01.02-10-0043/16 zmianie uległa lista wniosków o dofinansowanie wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10.001/16 dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr  RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej oraz elektronicznej  (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu)Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne w SzOOP RPO WŁ 2014 -2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst;
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 3. organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe (wyłącznie w sytuacji, w której projekt nie będzie miał zasięgu krajowego);
 4. instytucje kultury;
 5. szkoły wyższe;
 6. jednostki naukowe;
 7. archiwa państwowe;
 8. podmioty lecznicze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 9. organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu (z wyłączeniem typu: Rozwój e-zdrowia) tj.:

a) Rozwój e-administracji:

- budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej;

- budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych;

- budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych);

- tworzenie, rozwijanie publicznych rejestrów referencyjnych, w tym systemów informacji przestrzennej;

- rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu;

- upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować drogą elektroniczną;

- budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych.

b)    Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego:

- budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu instytucji publicznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów w postaci cyfrowej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku  nr IV do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

103 720 777 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 475 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 552 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 526 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 2. dane Wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim. Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

Linki

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 - Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno komunikacyjne  (286,03 KB)

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie RPO WŁ

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej