Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-424/22; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2022], RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 6.06.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2022 roku

Miejsce składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 8:00 do 14:00.

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

• jednostkę samorządu terytorialnego,
• związek jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
• samorządową jednostkę organizacyjną,
• organizację pozarządową,
• mikro i małe przedsiębiorstwo,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom skierowanym do dzieci i młodzieży w ramach rozwijania ich pasji, zainteresowań czy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wsparcie nie będzie udzielane na:
– zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem doprowadzenia zajęć innych niż pozalekcyjne;
– doposażania lokalnych zespołów i orkiestr, w których dzieci i młodzież do 25 roku życia stanowią mniej niż 50% członków;
– tworzenie miejsc rozwijania pasji lub aktywnego spędzania czasu, do których dzieci i młodzież nie będą miały dostępu lub będzie on ograniczony.

Kryteria wyboru projektów

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów. Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 936.810,93 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu. (DOCX 273 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie. (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 8:00 do 14:00.Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 676 44 36.