Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 28.09.2015

Informujemy, że 24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził projekt do dofinansowania.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

-

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, I piętro, pok. 101

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej złóż za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 
Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami złóż w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Dołącz również wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawniona jest wyłącznie Gmina Szczytno.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na budowę drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego, która stanowi połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T, poprzez drogę krajową 57. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w załączniku nr 3 Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wydatków kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

3 900 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 558 KB)

 

Załącznik 1 (PDF 1 MB) - Instrukcja wypełniania załączników - analizy finansowo-ekonomiczne do studiów 

Załącznik 1  (PDF 1 MB)- Instrukcja wypełniania załączników - wytyczne do studiów wykonalności

Załącznik 2 (PDF 667 KB) - Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik 3 (PDF 1 MB) - Instrukcja wypełniania załączników

Załącznik 4 (PDF 422 KB) - Karta weryfikacji wymogów formalnych, wniosek pozakonkursowy

Załącznik 5 (PDF 428 KB) - Karta oceny formalnej, projekt pozakonkursowy

Załącznik 6 (PDF 398 KB) - Karta formalna z definicjami

Załącznik 7 (PDF 447 KB) - Karta oceny merytorycznej, projekt pozakonkursowy

Załącznik 7 (PDF 706 KB) - Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ

Załącznik 8 (PDF 460 KB) - Karta merytoryczna z definicjami

Załącznik 10 (PDF 445 KB) - Aneks do umowy o dofinansowanie 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 411 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 547 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań dotyczących naboru, prosimy kierować je na adresy e-mail: 
Marta Kur m.kur@warmia.mazury.pl
Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Telefony 
89 521 96 30 
89 521 96 49

Linki

Informacja o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowej Infrastruktura transportowa