Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, RPO Opolskiego

Wyniki naboru 30.06.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowanie w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

_________________________________________________________________________________________________________

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w roku 2016 dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosku dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl

b) w formie papierowej.

Dokumenty programowe dotyczące składania i przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej:

oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach projektu mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.), w tym m.in. następujące formy wsparcia:

a) szkolenia,
b) staże,
c) przygotowanie zawodowe dorosłych,
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
e) prace interwencyjne,
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,
g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,
h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Szczegółowe kryteria wyboru projektów pozakonkursowych RPO WO 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej:

oraz zostały załączone na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2016 r. w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 21 337 426,88 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Dokumenty programowe dotyczące składania oraz przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej:

oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Opracowano i zostanie przekazany do poszczególnych PUP.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: 
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka PO WER 2014-2020); 
- Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER, tel. 77 44 16 492 lub 77 44 17 462.

Linki