Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, RPO Lubelskiego

Zakończony 29.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Do październik 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

- Parki narodowe i krajobrazowe

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

- Organizacje pozarządowe

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

- Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne

- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki.

W przypadku jednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty takich jednostek nie będą mogły uzyskać dofinansowania w ramach RPO WL.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne.

2. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.

3. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.

4. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.

Jednocześnie w ramach 1 i 2 typu projektów dopuszcza się:

- zakup i modernizację wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu,

- roboty budowlane i modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych),

- działania związane z imprezami kulturalnymi, takimi jak wystawy i festiwale oraz kampanie promocyjne, bezpośrednio związane ze wspartą infrastrukturą kulturalną (do 5% kosztów kwalifikowalnych projektu)

wyłącznie jako jeden z elementów projektu.

Dodatkowo, w ramach możliwych do realizacji typu projektów, dopuszcza się ochronę zabytków ruchomych wyłącznie jako element projektu.

W przypadku, gdy w ramach możliwych do realizacji typów projektów, zakres projektu będzie dotyczył:

- obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

- konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),

- rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,

- rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,

- konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki

oraz w przypadku projektów wynikających z Kontraktu Terytorialnego, wartość całkowita projektu nie może przekroczyć 2 mln euro. W ramach tego typu projektów możliwy jest zakup wyposażenia do wysokości 0,5 mln euro.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 817 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% kosztów kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 60 900 378,46 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 6 090 037,84 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

28 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu. Aktualna, ujednolicona wersja regulaminu wraz z wykazem zmian znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu  (DOC 1 MB)

Wykaz zmian - Regulamin konkursu   (DOC 1 MB)

Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem ww. uchwały termin naboru wniosków uległ wydłużeniu do dnia 29 lipca 2016 roku.

4 września 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu. Aktualna, ujednolicona wersja regulaminu wraz z wykazem zmian znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu (04.09.2018) (PDF 766 KB)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (04.09.2018) (PDF 138 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (04.09.2018) (PDF 874 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 750 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Lokalny System Informatyczny LSI2014

Ogłoszenie o konkursie