Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.8

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 3.02.2020

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej. 

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (30.04.2020 r.) (PDF 135.02 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (30.04.2020 r.) (DOC 307.26 KB)

Lista członków KOP  (PDF 80.96 KB)

Lista członków KOP (DOC 22.1 KB)

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.8 (25.02.2020 r.)(WORD 331 KB)

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.8 (25.02.2020 r.) (PDF 161 KB)

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, opublikowano 6 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 6 340 596,47 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

04.05.2020

Miejsce składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;

dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

Sposób składania wniosków

W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 4170-383 Szczecin

Kancelaria od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 03.01.2020 r. do 03.02.2020 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu przesyłki do kancelarii WUP w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 10.02.2020 r. do godz. 15.30.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,

- organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,

- podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego w tym:

a) realizacja usług zdrowotnych,

b) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych

c) działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ

d) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,

e) zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

f) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Działania 6.8 wynosi 90% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%).

Minimalny wkład własny wynosi 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 588 193,37zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Serwis internetowy Instytucji Pośredniczącej