Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.6

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (ergonomia i przekwalifikowanie), RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.04.2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19.  Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - ergonomia i przekwalifikowanie. Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Wyniki naboru 13.12.2019

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 534 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 117 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

30 wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.03.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 30.04.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • ­pracodawcy, ­
  • instytucje rynku pracy, ­
  • podmioty ekonomii społecznej, ­
  • organizacje pozarządowe, ­
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • ­ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, ­
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
1. programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy (typ 4);
2. projekty/programy dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie (typ 5).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 10% dofinansowania krajowego)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogółem (EFS+BP): 9 500 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 8 500 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dla Działania 6.6.1 (PDF 855 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 552 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 882 KB) stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 855 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
Telefonu: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46;
lub bezpośrednio:
w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.