Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.6

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (ergonomia i przekwalifikowanie), RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.04.2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19.  Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - ergonomia i przekwalifikowanie. Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Wyniki naboru 13.12.2019

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 534 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 117 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.03.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 30.04.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • ­pracodawcy, ­
  • instytucje rynku pracy, ­
  • podmioty ekonomii społecznej, ­
  • organizacje pozarządowe, ­
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • ­ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, ­
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
1. programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy (typ 4);
2. projekty/programy dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie (typ 5).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem (EFS+BP): 9 500 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 8 500 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Działania 6.6.1 (PDF 855 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 552 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 882 KB) stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 855 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
Telefonu: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46;
lub bezpośrednio:
w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.