Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.6

6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia, RPO Lubuskiego

Zakończony 8.07.2016

W dniu 25.10.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16. W  załączeniu lista projektów wybranych do dofinansowania.

-----

W związku z ostatecznym zakończeniem weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia , w ramach następującej kategorii interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,

prezentujemy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 8 wniosków  o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  5 373 447,85 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  5 648 844,75 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 8 wniosków.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  5 373 447,85 PLN

Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  5 648 844,75 PLN.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków o dofinansowanie  

 

 

W dniu 22 lipca 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy,

Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia , w ramach następującej kategorii interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 3 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  300 000, 00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 8 wniosków  o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  5 373 447,85 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  5 648 844,75 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 5 wniosków.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:   3 203 246,17 PLN.

Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  3 371 941,50 PLN.  

Pozostałe 3 wnioski został skierowano do uzupełnienia.

Załącznik stanowi tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6 (pdf 69 KB )

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji wstępnej do 6.6 (pdf 191 KB )

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6 (pdf 69 KB )

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) os 6 konkurs 06.06.00-IZ.00-08-K0116.pdf (pdf 177 KB )

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

31 października 2016

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8.00 do 16.00
 • wtorek – piątek: od 7.30 do 15.30

w

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

pok. 59,

lub w

Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13,

66-400 Gorzów Wielkopolski

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach.

O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii ogólnej i sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch tożsamych wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący w niniejszym konkursie opublikowany jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Wzór wniosku o dofinansowanie został określony przez IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu prowadzony jest od dnia 30 czerwca 2016r. do dnia 8 lipca 2016 r.

Za dochowanie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do IOK uważa się złożenie wersji elektronicznej oraz wersji papierowej (dwa egzemplarze) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w miejscach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego konkursu):

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs dotyczy Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

I Typ – Kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw, pracowników zwolnionych, osób odchodzących z rolnictwa obejmujące:

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b) poradnictwo psychologiczne,

c) pośrednictwo pracy,

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,

e) staże i praktyki zawodowe,

f) subsydiowane zatrudnienie,

g) dodatek relokacyjny,

w ramach następujących kategorii interwencji:

106 - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą nr 34/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

3 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 685 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji wstępnej), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.

Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:

 • list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłka kurierska,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz jego wniesienia.

Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w sytuacji, kiedy Wnioskodawca w późniejszym terminie prześle protest pocztą tradycyjną lub kurierską.W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem daty nadania/złożenia do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
 2. oznaczenie Wnioskodawcy,
 3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,
 4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej,w zakresie pkt 1–3 i 6.

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie.

Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia w piśmie informującym o wyniku oceny formalno-merytorycznej.

Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

 • treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,
 • w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej, Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania).

Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110

osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra,

(pokój nr B.10)

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020