Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.5

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 19.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków skierowanych do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu  dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16

Archiwum:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od oceny strategicznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

2017-05-19

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 23.01.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U.2014 poz. 1353).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typ 2. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

a) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób biernych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

b) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji:

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia

c) wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, które są zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży,  

- wsparcie zatrudnienia osoby biernej zawodowo u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

- wolontariat,

d) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

e) działania skierowane do osób niepełnosprawnych:  

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez zatrudnienie wspomagane, w tym finansowanie pracy asystenta osobistego i/lub trenera pracy, który może zostać wsparty przez psychologa, doradcę  zawodowego lub terapeutów.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

35 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (Wersja obowiązująca od 23.12.2016) (PDF 896 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od 17.01.2017) (ZIP 6,2 MB)

Tabela zmian w Regulaminie- dotyczy załączników- z dnia 17.01.2017 r. (Wersja obowiązująca od 17.01.2017) (PDF 132,54KB)

Lista sprawdzająca dla projektodawców (Wersja obowiązująca od 19.12.2016)

Harmonogram oceny  (Wersja obowiązująca od 16.11.2016) (PDF 75 KB)

 

Wersje archiwalne Regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu  (Wersja obowiązująca od 16.11.2016) (PDF 884 KB) 

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od 12.01.2017) (ZIP 6,16 MB)

Tabela zmian w Regulaminie- dotyczy załączników- z dnia 12.01.2017 r. (Wersja obowiązująca od 12.01.2017) (PDF 130KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od 23.12.2016) (ZIP 5.61 MB)

Załączniki do Regulaminu  (Wersja obowiązująca od 16.11.2016) (ZIP 6 MB)

Tabela zmian w Regulaminie z dnia 23.12.2016 r. (Wersja obowiązująca od 23.12.2016) (PDF 287 KB)

Lista sprawdzająca dla projektodawców ( Wersja obowiązująca od 13.12.2016) (PDF 175 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do Regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik do Regulaminu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. KażdyWnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wnioskuw zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdegoetapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

www.wup.pl/rpo/

www.rpo.wzp.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl