Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.5

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 28.02.2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. 

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu. 

Wyniki naboru 26.09.2019

Lista projektów wybrana do dofinansowania  (PDF 620 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 117 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 618 KB) - 24.06.2021 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 611 KB) - 26.08.2021 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 625 KB) - 23.09.2022 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 619 KB) - 22.12.2022 r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.01.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:
a) MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% kosztów kwalifikowanych w tym 85% dofinansowania z EFS

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogółem: 90 100 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 90 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z podregionu, w taki sposób, że:

  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie kaliskim wynosi 13 982 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie konińskim wynosi 13 152 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie leszczyńskim wynosi 12 702 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie pilskim wynosi 7 728 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie poznańskim wynosi 18 521 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w mieście Poznań wynosi 24 015 000,00 PLN.
    Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla każdego z podregionów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dla Działania 6.5 (PDF 844 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu (PDF 550 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu (PDF 823 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 844 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
  • Telefonu: 61 626 61 92;

lub bezpośrednio:w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.