Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.5

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 18.01.2017

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych – projekty konkursowe.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS

(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)

al. Niepodległości 18

61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.12.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 18.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

- poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,

- szkolenia, kursy,

- studia podyplomowe,

- staże, praktyki zawodowe

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny,

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz doradczo-szkoleniowym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 19 625 882,00 PLN w tym wsparcie finansowe EFS: 17 560 000,00 PLN w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 065 882,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu w ramach Działania 6.5 (PDF 977 KB) (wersja obowiązująca od 19.05.2017 r.)

Regulamin konkursu w ramach Działania 6.5  (PDF 976 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 526 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 976 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
  • Telefonu: 61 626 61 92;

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020