Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.4

6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - tryb pozakonkursowy, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 31.12.2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego naboru.

Wyniki naboru 6.08.2020

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 449 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 261 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 451 KB) -20.08.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 446 KB) - 02.09.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 446 KB) - 24.09.2020 

Lista projektów wybranych do dofinasowania (PDF 451 KB) - 09.10.2020 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 453 KB) - 10.12.2020 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 448 KB) - 17.12.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 450 KB) - 08.01.2021

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 452 KB) - 21.01.2021

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 455 KB) - 04.02.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 414 KB) - 11.02.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 451 KB) - 18.02.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 447 KB) - 26.02.2021

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 451 KB) - 12.03.2021 

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 445 KB) - 18.03.2021 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 11.05.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
2. dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych (dofinansowanie UE)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 25 222 600,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - wersja obowiązująca od 10.06.2020

Zasady ubiegania się o dofinansowanie (PDF 641 KB) w ramach Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - wersja obowiązująca do 09.06.2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 3 MB) w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014+) wraz z przykładami stanowi załącznik nr 6.1 do Zasad ubiegania się o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 825 KB) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 2 do uchwały 2189/2020 z dnia 07.05.2020 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat wymagań dotyczących naboru została opisana w Zasadach ubiegania się o dofinansowanie(PDF 641 KB) ramach Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
- Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
- Telefonu: 61 626 61 90, 61 626 61 92,  61 626 61 93, 61 626 72 46
lub bezpośrednio:
w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.