Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.3

6.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego / 6.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź, RPO Łódzkiego

Zakończony 28.02.2017

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" 17 lipca 2018 roku uzyskał wyższe dofinansowanie. Projekt wybrany do dofinansowania dzień wcześniej uzyskał obniżone dofinansowanie ze względu na brak dostępnej alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualna wartość przyznanego projektowi dofinansowania wynosi 62 748 029,52 zł.

Szczegółowe informacje na temat projektu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1409 – XIV piętro)

Sposób składania wniosków

Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i wraz załącznikami złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) w siedzibie IZ RPO WŁ wskazanej powyżej. Do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym CD/DVD) formularza wniosku oraz tabel finansowych zamieszczonych w rozdziałach „Analiza finansowa” i „Analiza ekonomiczna” w Studium wykonalności (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie są dostępne w § 5 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako wnioskodawca projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt. 10 dla działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź w SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt. 9 dla działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź, w SZOOP na lata 2014-2020. Nabór projektu nie dotyczy projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 92% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85% kosztów kwalifikowanych projektu zgodnie z § 3 pkt 2 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 59 689 016,05 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście złotych pięć groszy).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W sprawach nieuregulowanych w Wezwaniu zastosowanie mają odpowiednie zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego i krajowego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie: http://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/znajdz-punkt-informacyjny)Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl

Linki

Ogłoszenie naboru na stronie Regionalnego Programu dla Województwa Łódzkiego