Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.2

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, RPO Mazowieckiego

Zakończony 13.10.2017

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17 (Publikacja 1.07.2021)

Dnia 11.04.2018, 31.03.2021, 28.04.2021 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, np. LGD;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

- przedsiębiorstwa w tym przedsiębiorstwa społeczne;

- instytucje kultury;

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

- instytucje edukacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie obejmie inwestycje majce na celu odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego. Dofinansowanie może otrzymać projekt obejmujący budynki mieszkalne w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek będzie klasyfikowany jako niemieszkalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 70 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 717 905 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu (publikacja 11.04.2019)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 11.04.2019)

regulamin konkursu Nieaktualny (publikacja 05.11.2018)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 05.11.2018)

Regulamin konkursu Zaktualizowany (publikacja 12.07.2018)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 12.07.2018)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 15.09.2017)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 15.09.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 28.04.2017)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 28.04.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 28.04.2017)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku: 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26-610          Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08-110          Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt - godz. 8.30-15.30; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu. MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM. Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17